Skip to content

Delat ledarskap är det moderna ledarskapet

Framtidens ledarskap är ett decentraliserat ledarskap. Där samverkar alla i nätverk för att skapa de bästa förutsättningarna för organisationen att leverera. Samarbete, korta leveranscykler och ett ständigt lärande blir de faktorer som styr hur ledarskapet kommer att se ut. Framtidens ledarskap kommer att skilja sig från vad vi är vana vid. Låt oss se hur.

Det mänskliga ledarskapet tog sin början i flocken som präglades av en stark ledare. Armén och senare den vetenskapliga metoden formade vårt sätt att leda och styra våra medarbetare. Idag förlitar vi oss på ett hierarkiskt ledarskap där vi, trots att vi värdesätter varje medarbetare, har svårt att släppa den hierarkiska strukturen. Det är en struktur som ger invand trygghet, men som fördröjer beslut och skapar tröghet i organisationen. Med dagens strukturer ska informationen först strömma uppåt och sedan neråt för att nå de som behöver den eller, ännu sämre, de som en gång behövde den.

Baserat på den tröghet som dagens strukturer skapar är det nu dags för ett nytt ledarskap för att bli relevant i en snabbt föränderlig värld. Det nya ledarskapet medför att organisationen liknar en nätverksorganism som i stor utsträckning formar sig själv. Här kommunicerar och leder medarbetare tillsammans med sin direkta omgivning. Ledarskapet är distribuerat bland medarbetarna och ledarskapet tillhör inte några få utvalda utan det är allas ansvar och privilegium.

Det vi på Knowit Insight ser mer och mer hos många kunder är en struktur som bygger på nätverk. I samma organisationer är hjärtat samarbetet som sträcker sig över medarbetares kompetensområden, bakgrund och position, i nära kontakt med kunden. Tillsammans levererar de utifrån givna ramar och krav, i korta intervaller för att få snabb återkoppling från kund. Med de insikter som det ger ändrar de riktning om så behövs. På så sätt navigerar sig organisationen fram i en komplex värld där vi inte kan förutsäga morgondagen, bara upptäcka den.

Lärandet och utvecklingen av organisationen genomsyrar allt. Lagarbetet blir det viktiga genom kommunikation, samordning och fokus på vision. För att detta ska fungera måste alla vara med och leda i vardagen. Det nya ledarskapet handlar om att inspirera och hjälpa varandra samt lösa konflikter tillsammans. När någon stöter på ett hinder eller helt enkelt kör fast måste alla vara beredda att hjälpa till. På så sätt är alla med och skapar en kultur där vi är trygga, kan blomma ut och leverera med rätt kvalitet med maximal kundnöjdhet.

I framtidens gemensamma ledarskap står kundens behov i centrum och det är runt dessa de nya organisationerna byggs. Organisationernas viktigaste mål blir att hitta lösningarna på snabbaste och mest effektiva sätt och ansvaret för det ligger hos produktorganisationen. Idag ligger ofta produktansvaret på ledningsnivå, men behöver i större utsträckning delas med de som har kunskapen och därigenom skapa en snabbare process.

Historiskt har vi ofta kopplat ihop ledarskap med chefskap, men morgondagens chefer kommer behöva dela med sig av ledarskapet. Chefen sitter inte längre själv i förarsätet utan vi får ett decentraliserat ledarskap som distribueras ut i organisationens nätverk där alla förväntas bidra.

Det moderna ledarskapet har börjat ta form där ett delat ledarskap är centralt. Ledarskapet formas av en ständigt föränderlig värld och nya sätt att förhålla sig till den. Det agila tankesättet är ett framgångsrikt förhållningssätt som bygger på teamarbete, korta feedbackloopar och ett ständigt lärande. Organisationer digitaliseras och AI ’flyttar in’. Många organisationer väljer att platta till sin organisation och en del skapar en så kallad ”Teal”-organisation som kan beskrivas som självorganiserade och driven av dess medarbetare. Det gemensamma för dessa former av organisering och tankesätt är att de hanterar systemet som levererar värde. De optimerar bl.a. processer, organisation och struktur, verktyg och ledarskap.

Vi på Knowit Insight bidrar till er organisations framtida ledarskap genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi börjar i nuet och utifrån den verklighet ni lever i idag. Därifrån formar vi det nya ledarskapet tillsammans. Det är viktigt att ha kunskap samt att göra medvetna och aktiva val; där hjälper vi er. Det handlar om att skapa en organisation och ett system som ger rätt förutsättningar för ert ledarskap, som får medarbetare att bli ledare i nätverksorganisationen. En organisation och ett ledarskap där alla kan blomma ut!