Skip to content

Från data till insikter – så blir ni en datadriven organisation

Som tidigare lyfts fram i Trender för framtidens CFO bör data ses som en tillgång och en nyckelkomponent i den digitala transformationen. Allt fler bolag går mot att bli mer data-drivna, vilket kräver nya förmågor inom organisationen. 

Många bolag gör idag stora framsteg i sin digitala transformation, bolag som inte förstår värdet av data riskerar att hamna efter. Vårt CFO Index visar att 53% av bolag har utmaningar med att analysera, visualisera och kommunicera data. Av dessa bolag saknar majoriteten en vision för hur och varför de ska arbeta med data.  

 

Varför är detta viktigt?  

Nedan listar vi tre avgörande faktorer varför bolag bör bli mer data-drivna:  

  1. Stärkt konkurrenskraft

En data-driven beslutsprocess ökar värdeskapande för bolaget genom att tillföra tillförlitlig information kring olika scenarion och insikter som kan förbättra samt snabba på beslutsfattandet. Förmågan att snabbt omsätta data till insikter och nyttja data på ett konkurrenskraftigt sätt ger bolag stora fördelar i dagens utmanande affärslandskap. Det ger också större möjligheter till att snabbare upptäcka och åtgärda brister, en avgörande faktor för ökad konkurrenskraft.  

  1. Skräddarsydd rapportering

I och med nya krav från myndigheter och stakeholders kring rapportering, behöver bolag ställa om för att möta både nuvarande och framtida krav. CSRD och EU-taxonomin kräver transparens i hela värdekedjan och ställer högre krav på bolag att samla in rätt data samt att ställa krav mot sina leverantörer. 

Utan rätt system och verktyg för insamling, analys samt visualisering av data riskerar bolag att processen blir otroligt tidskrävande och att gå miste om värdefull och nödvändig information. 

  1. Nyckel i den digitala transformationsresan

En digital transformation är ett ständigt pågående arbete där bolag kontinuerligt behöver utvecklas för att möta sina egna och omvärldens krav. Högre effektivisering och bättre insikter kommer därför vara två stående punkter på den strategiska agendan.  

En bredare förståelse för data och dess betydelse kommer vara viktigt inom hela organisationen för att främja ett nytt arbetssätt och en vilja att ständigt utvecklas. 

 

 

Hur får ni det att hända - Vad är vår erfarenhet? 

Vad kan ni som bolag göra för att bli mer data-drivna? 

  1. Stärka er organisation med datakompetens

För att nyttja den fulla potentialen av data krävs investering i att stärka upp sin organisation med rätt kompetens och förmågor för att tolka och förstå data samt skapa insikter och värde. Ju lägre tröskel och högre kunskapsnivå, desto större effekthemtagning. 

  1. Arbeta tvärfunktionellt för att främja partnerskap

Samarbete mellan olika avdelningar och team behöver stärkas inom hela organisationen.  Som ägare och förvaltare av data och supporterande system blir IT:s roll alltmer central, medan hållbarhetsteam får en större roll för att möta de ökade kraven på hållbarhetsrapportering. Tvärfunktionellt arbete och rätt kompetenser blir en självklar förutsättning för att hantera de utmaningar bolag ständigt utsätt för. 

  1. Investera i rätt verktyg och infrastruktur

För att genomföra en digital transformationsresa krävs investeringar i system och verktyg som möjliggör inhämtning, analysering och rapportering av data. Om data som samlas in inte nyttjas eller kommuniceras på ett relevant sätt går värdet förlorat.  

Då beslutsprocessen förbättras ju mer relevant data som finns att tillgå, behöver bolag påbörja sin digitala resa redan idag för att inte gå miste om framtida möjligheter. 

 

Resan mot ett data-drivet bolag är inte enkel och ser olika ut. Förutom en klar vision krävs bland annat rätt datakällor, infrastruktur, kompetenser, och tvärfunktionell struktur. Det innebär en förändring i arbetssätt och inställning, vilja till utveckling, och nya perspektiv.