Skip to content

Är dagens affärssystem förberedda för ESG arbetet eller är de en del av problemet?

För ett decennium sedan var frågor om miljö, socialt ansvar och styrning ett okänt område för de flesta bolagen. Idag är det en helt annan historia: ESG har vuxit fram som en strategisk prioritet för VD:ar och styrelser och en nyckelfråga för investerare, konsumenter och tillsynsmyndigheter. 


ESG är en finansiell branschstandard att beräkna miljöpåverkan samt mäta övergripande hur hållbart en verksamhet är. Syftet är att underlätta för investerare och intressenter att hitta och jämföra hållbara alternativ inför investeringar. Tidigare har intressenter främst utvärderat verksamheter utifrån ett finansiellt perspektiv vilket idag övergår i allt större utsträckning till ett miljöperspektiv. ESG utgår ifrån tre huvudkriterier, miljö, samhälle och styrning, vilket ger möjligheten att kartlägga och jämföra bolag utifrån en gemensam miljöstandard.


Företag kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av ESG eftersom det visar på en tydlig medvetenhet. Det har visats att företag som tar ansvar i hållbarhet stärker sin attraktionskraft hos både kunder och medarbetare. Detta innebär att ESG-strategi har fått en hög prioritet hos verksamheter. 


Att definiera sin ESG-strategi är en interaktiv- och pågående inlärningsprocess. Vi har noterat att det i regel förekommer två svåra utmaningar för att säkerställa hög kvalitet vid hantering av ESG-data:

1. Svårigheten att navigera i mängden av mätmetoder och ramverk. Dagens finansiella rapporteringsprocess är inte uppdaterad enligt ESG-standard till exempel i form av vägledning, protokoll, rankningar, index etc. Detta ställer krav på en brant inlärningskurva hos verksamheter, men regulatoriska ramverk för ESG-rapportering finns tillgängliga för att underlätta rapportering och säkerställa tillförlitlighet.


2. Den fragmenterade datan i ESG-ekosystemet. Här noteras svårighet med att försöka generera en enda källa som kan koppla samman all ESG-data. Integrerad och genomtänkt infrastruktur är nyckeln till att bygga framtidens systemmoduler för att sammanföra olika datakällor och kunna rapportera och följa upp på sin data. 


En framgångsrik ESG-strategi kräver förmåga att sätta upp mål, mäta framsteg och inse hur ESG-initiativ kan skapa värde för sin verksamhet och dess intressenter.


Den goda nyheten är att allt fler bolag lär sig identifiera anpassade lösningar genom att utnyttja affärssystemet för att stödja behovet av ESG-rapportering. Med integrerade system kan data från hela verksamheten aggregeras, analyseras och visualiseras mot olika interna och externa intressenter.

 

I vårt nästa blogginlägg noterar vi tre framträdande praxis för att maximera värdet av ditt stöd för ESG-rapportering. Läs inlägget här.