Skip to content

Vikten av fortsatt fokus på HR:s digitaliseringsprocess

Implementationer av nya samarbetsverktyg har genomförts i rekordfart, förståelsen för ledarskap på distans har ökat, nya lärandeformer har etablerats. Vi har ställt om våra organisationer med en aldrig tidigare skådad snabbhet.

En positiv del i denna otroligt snabba förändringsprocess är att vi har påskyndat våra digitaliseringsprocesser och det är viktigt att vi framöver håller i den innovation, agilitet och det medarbetarfokus som nu råder.

Den digitala arbetsmiljön – en viktig del av medarbetarupplevelsen

Det vi hittills kan se är att många organisationer har lagt fokus på att digitalisera befintliga processer och mötesformer, och av naturliga skäl har man inte haft möjligheten att helt tänka om och utveckla sina processer och arbetssätt i samband med införanden av nya samarbetsverktyg och mötesverktyg. Allt har ju gått så otroligt fort i detta akuta läge.

Ett råd är att HR i samspel med IT framöver avsätter tid för att arbeta vidare med det fortsatta digitaliseringsarbetet, för att om ni ska få långsiktiga effekter och nya beteenden krävs att mindset, processer och kompetenser utvecklas och att ni finner långsiktiga samarbetsformer för att säkerställa en god digital arbetsmiljö.

Framtidens systemlandskap för HR kommer att se annorlunda ut mot vad det gör idag. Framöver kommer stöd för allt fler HR-processer (exempelvis lärande, tid, performance och feedback) kunna tillgängliggöras via samarbetsverktyg som exempelvis Teams, Workplace och Slack. Då är det viktigt att HR har en god förståelse för hur man skapar bästa möjliga användarupplevelse och en god produktivitet i arbetsvardagen.

Den digitala arbetsmiljön är en viktig del av medarbetarupplevelsen och inte sällan ser vi att det saknas ägandeskap av denna. När vi arbetar med kartläggning av medarbetarupplevelsen är det inte sällan som medarbetarna lyfter första mötet med arbetsverktygen och förutsättningar för digitala samspel med kollegor som “moments that matters”. Kanske är det nu dags att vi inom HR tar ägandeskap även för utvecklingen av den digitala arbetsmiljön och ser till att etablera långsiktiga samspel med IT och andra stödfunktioner, så att vi gemensamt kan säkerställa en riktigt god digital medarbetarupplevelse.

Snabbhet och innovation

I detta pressade läge som covid-19 bidragit till har vi inom samhälle och näringsliv sett en snabbhet och innovation som aldrig för. Det har byggts upp fältsjukhus på någon vecka, kabinpersonal har omskolats till vårdpersonal, produktion har ställts om för att kunna producera skyddsutrustning och handsprit till vården etc. Vi har genomfört “Hack the crisis” - ett fantastiskt event som har skapat många konkreta digitala lösningar för att stötta människor, samhälle och näringsliv. Ja, exemplen är många på både solidaritet, agilitet och innovation.

Låt denna innovation och arbetsmetodik leva vidare framöver och så även inom våra HR organisationer. Ett agilt mindset, tvärfunktionella samspel och innovation kopplat till nytta är framgångsfaktorer även i en “covid-19 fri” framtid. Vi ser att de HR organisationer som är mest framgångsrika har just detta mindset och de har med hjälp av metoder som exempelvis design thinking etablerat arbetssätt för kontinuerlig utveckling av sina tjänster och verktyg.

Digital HR-transformation och digital HR-strategi

HR behöver fortsätta transformera och digitalisera sina egna tjänster och ge organisationen stöd i dess övergripande digitala transformationsprocess.

Vi har de senaste åren sett en ökad förståelse kring behoven av att arbeta med digital HR ur ett bredare och mer långsiktigt perspektiv, och vill därför betona vikten av att detta arbete fortsätter framöver.

Digital HR är så mycket mer än en implementering av ett HR-system: det handlar om mindset, människor, tjänster, processer, data och systemstöd. Det senare är en möjliggörare, men ett fokus på de förstnämnda områdena är det som ger er långsiktig framgång.

En digital HR-transformation handlar i stort om att etablera ett nytt mindset med fokus på innovation och agilitet i en snabbrörlig värld, hitta sätt att utveckla och tillgängliggöra än mer värdeskapande tjänster och verktyg till chefer och medarbetare och inte minst att lära sig att nyttja och fatta beslut baserat på den data som man har tillgänglig.

Få organisationer har ännu tagit ett helhetsgrepp kring HR:s digitala transformation, men vi kan se att de som har gjort det idag har en högre effektivitet och anses bidra med mycket affärsnytta och en god digital medarbetarupplevelse.

Rom byggdes inte på en dag - likaså behövs en långsiktig strategi och färdplan för digitalisering av HR. Båda två behöver vara förankrade i ledningen, inom HR och goda tvärfunktionella samarbeten med IT, ekonomi och marknad/kommunikation är viktiga för framgång. Insikter genom exempelvis mappning av medarbetarupplevelse och nyttorealisering bör sätta prioriteringarna i färdplanen. Att digitalisera HR är inget projekt med start och slut, utan början på ett nytt sätt att arbeta på, med ett aktivt ägandeskap från HR:s sida, ett fullständigt commitment och förankring inom HR-teamet, nya perspektiv på värdeskapande HR-tjänster och ett långsiktigt fokus.

Gemensamt mot en hållbar digitalisering

Denna kris har förändrat vår värld på så många sätt, och vi har ännu inte sett början till slutet. Låt oss gemensamt hoppas att vi inom HR tar med oss lärdomar om att jobba hållbart med både medarbetarupplevelse, tvärfunktionella samarbeten och digitalisering, Det är det bästa sättet för oss att kunna möta en fortsatt snabbrörlig och föränderlig värld!