Skip to content

Reflektioner kring Digital HR inför 2021

Så har vi då äntligen lagt 2020 bakom oss, ett annorlunda och mycket speciellt år. Ett år som på många sätt har förändrat mycket både i vårt arbetsliv och vår vardag.

I april 2020 författade jag en blogg, intet ont anande om att vi även nu i början av 2021 vara i mitten av en pandemi. I blogginlägget som du hittar längst ned skrev jag just om vikten av att HR aktivt bidrar till en utveckling av organisationens digitala arbetsmiljö, etablerar en snabbhet och innovativitet med fokus på kontinuerlig utveckling och inte minst vikten av att arbeta med långsiktig digitaliseringsprocess inom HR-området.

I denna trendspaning vill jag nu knyta an till att jag hoppades att vi inom HR framöver lägger än mer kraft och resurser på vår och organisationens fortsatta digitaliseringsprocess, för då kommer vi att kunna möta en fortsatt snabbrörlig och föränderlig värld på bästa möjliga sätt.

Från HR Tech till Digital HR

Till min stora glädje kan jag nu se en allt större mognad och förståelse för vikten av att lägga kraft på HR:s digitaliseringsprocess istället för att bara lägga fokus på inköp och implementering av HR Tech/systemstöd.

Digitalisering inom HR-området ska vara något som skapar långsiktig nytta i verksamheten och för våra medarbetare och chefer. I slutändan ska HR:s digitaliseringsprocess också bidra till att organisationen kan leverera än bättre tjänster och produkter till slutkund.

Med en digital strategi och ett nytt mindset fokuserat på att HR:s tjänster ska bidra till affärsvärde och skapa en god medarbetarupplevelse kommer er HR-organisation att upplevas som en mer strategisk och värdeskapande funktion.

Ett digitaliseringsarbete handlar inte om att implementera ett nytt HR/HCM-system – teknik är en möjliggörare, men behöver kombineras med fokus på att allt som görs av HR ska vara värdeskapande, ha ett medarbetarfokus och kräver etablerade samarbeten med kollegor inom Lön, IT, Ekonomi, Kommunikation med flera för att bli framgångsrikt.

Den digitala arbetsmiljön i fokus

2021 kommer att bli året då vi inom HR får ett vidgat begrepp för vad som ingår i begreppet arbetsmiljö.

Under året som har gått har vi alla insett hur viktig den digitala arbetsmiljön är, inte minst pga. hemarbete men, också i och med att vi i våra organisationer de senaste åren har implementerat nya systemstöd i en snabb takt. Arbetsmiljöorganisationen Prevent har sedan flera år faktiskt haft checklistor för digitala skyddsronder, men mig veterligen har denna historiskt inte nyttjas i så många organisationer.

Under 2020 införde vi många nya systemstöd och lanserade samarbetsverktyg i snabb takt, kanske ibland utan att faktiskt tänka igenom processer och arbetssätt.

Tillsammans behöver HR och IT få in den digitala arbetsmiljön som en pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet då det är viktigt i sig, men även hänger samman med såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön.

Agilitet en förutsättning

Under 2020 ställde vi om i våra organisationer på ett aldrig skådat sätt och det krävde en agilitet som i en del organisationer var ny.

Ett agilt mindset, tvärfunktionella samspel och innovativitet kopplat till nytta är framgångsfaktorer även för oss inom HR.

Många av de organisationer som framgångsrikt har digitaliserat HR har ett agilt mindset i såväl sitt sätt att arbeta med process-/tjänsteutveckling som i arbetet med själva förvaltningen och utvecklingen av systemstöd och systemlandskap.

Så satsa under 2021 på att nyfiket lära er mer kring agil HR. Lägg fokus på kontinuerlig utveckling och små förbättringar med den interna kunden i fokus, för då kommer ni att upplevas som framgångsrika i ert digitaliseringsarbete.

Optimering av systemlandskapet

Genom att arbeta med kontinuerliga förbättringar och att se HR:s systemstöd och tjänster med ett utifrån och in perspektiv så kan ni optimera såväl systemlandskap som upplevelsen av era tjänster. Inte sällan ser vi i våra uppdrag att det mer är optimering av nuvarande systemstöd, processer, leverantörsstyrning, HR:s digitaliseringsprocess som behövs istället för nya inköp av systemstöd.

Jag tror och hoppas i och med ökad förståelse kring vad digitalisering innebär, ett ökat fokus på agilitet och digital arbetsmiljö så kommer vi inom HR under 2021 att lägga ett större fokus på optimeringsinsatser.

Samarbetsverktygen - en viktig komponent i HR:s systemlandskap

Det händer förstås även mycket inom HR Tech-området, vilket vi kommer att återkomma till inom kort. En sak är säker: samarbetsverktyg som Teams, Slack, Facebook Workplace etcetera kommer att vara en viktig del av HR:s systemlandskap framöver.

Vi hörs snart igen!

Hälsningar,

Charlotte

 

Vidare läsning:

Mer om oss: