Skip to content

Kravhantering som ekonomiskt verktyg

Ekonomi handlar om att skapa nytta och värde genom att hushålla med och effektivt använda resurser.” Citatet kommer från en grundläggande lärobok om företagsekonomi. Definitionen består av två delar. Dels syftar ekonomi på att skapa nytta och värde och dels ska det göras med ett effektivt utnyttjande av resurser.

En annan tes från företagsekonomin säger att det företag som producerar den bästa tjänsten eller produkten med minst utnyttjande av resurser kommer att klara sig bäst.

Med sin utgångspunkt i detta lägger de flesta företag mycket resurser på att effektivisera sin organisation och få kontroll på sina kostnader. Det är bra men räcker det? Definitionen av ekonomi säger egentligen ingenting om vad som ska effektiviseras. Givetvis gäller det alla delar av organisationen men var ska man lägga krutet och var läggs krutet idag?

Man kan grovt dela in ett företags verksamhet i fyra processgrupper nämligen:

1)   Policy och planering
2)   Kundorienterade aktiviteter
3)   Utvecklingsaktiviteter
4)   Människor och stödsystem

process11

Egentligen kan man säga att den enda process som faktiskt skapar pengaflöde är den kundorienterade. De andra kostar pengar.

Ekonomi handlar därför om att få de andra processerna att kosta så lite som möjligt medan man får ut så mycket som möjligt av den kundorienterade processen, det vill säga att generera vinst. Just därför lägger många företag stora resurser på försäljning, marknadsföring och fokuserar sin effektivisering och sina besparingar på den övriga organisationen.

Men ett företag kan inte tjäna pengar på samma produkt i evigheter. Om man lyfter blicken något och tittar på vad de olika processerna egentligen betyder så kan man istället rita om bilden så här.

process22

Alltså: ingen produktutveckling idag, inga pengar in i morgon.

Man skulle också kunna säga: dålig produktutveckling idag, lite pengar i morgon, vilket betyder låg vinst.

Visst är det viktigt att vara effektiv och kostnadsmedveten i sin utveckling men om man utvecklar något som ingen vill köpa så spelar det inte så stor roll om man gör det snabbt och kostnadseffektivt.

Kraven och processerna kring kravhantering handlar om att hitta och fastställa vad kunderna behöver, vad de värdesätter och vad företaget kan tjäna pengar på i framtiden. Att utveckla fel produkt är ett större slöseri med resurser än att ha ineffektiva processer. Trots det är kravhantering något som nästan alltid prioriteras bort till förmån för ”snabb” utveckling.

Om jag skulle definiera begreppet krav skulle jag säga att det ungefär är ”en egenskap hos en produkt eller ett system som bidrar med ett värde åt en intressent”.

Går vi nu tillbaka till där vi började och byter ut ordet ekonomi mot kravhantering får vi: ”Kravhantering handlar om att skapa nytta och värde genom att hushålla med och effektivt använda resurser.”

Jag tycker att det på stämmer väl överens med själva kärnan i kravhantering och illustrerar att det faktiskt egentligen handlar om att skapa god ekonomi!

/Alexander von Essen, Require AB