Skip to content

Konkurrenskraftig snabbhet är en laginsats

Vi har under våren haft event där vi pratat om starka team, det moderna ledarskapet, DevOps från en ledares perspektiv och hur man förblir relevant i en föränderlig omvärld. Det är mycket vi vill åstadkomma och det är snabba puckar. Då det går så fort kan det ibland vara bra att ta ett steg tillbaka och reflektera över helheten som alla dessa perspektiv arbetar för. Därför diskuterar vi i den här artikeln helhetsperspektivet och hur vi anpassar oss till omvärlden, har en hög kvalité medan vi är snabba, skapar starka team och hur moderna ledare arbetar.

Hur anpassar vi oss till omvärlden?

Tidigare har vi använt arbetsmetoder som bygger på att vi ska förutse vår omgivning, något vi inte längre anser är aktuellt på konkurrensutsatta marknader. Vi vet att världen kan förändras hastigt och att det gäller att kunna byta riktning snabbt. Det är här företags förmåga att självorganisera och anpassa sig efter den direkta omgivningen kommer in, likt förmågan för ett fotbollslag att anpassa sig efter motståndarlagets taktik. I fotboll ser vi spelet förändras markant flera gånger under 90 minuter, vilket kräver att spelare självorganiserar sig i både defensiva och offensiva positioner för att öppna nya möjligheter samt skapa fördelar för laget som helhet. Vikten av att ta snabba beslut och att ha förmågan att vara självorganiserande är extra tydlig i sammanhang av lagsporter, där beslut måste vara decentraliserade och fattas inom loppet av sekunder innan läget helt har förändrats. För att självorganisera krävs då grundprinciper som skapar en förståelse och riktning för vart organisationen vill i utvecklingsarbetet och som grundas i organisationens värderingar. Utifrån principerna byggs strukturer upp och människor utbildas. Dessa delar bildar sedan tillsammans en kultur som ser till att skapa värde och acceptans för varandra inom organisationen.

Genom självorganisering blir ledarskapet och följarskapet mer skiftande och det blir inte längre explicit beskrivet i vilken roll en person innehar. Snabba beslut och engagemangsskapande görs istället där det finns behov och där det ger mest effekt, alla varierar mellan ledarskap och följarskap för att kunna nyttja gruppens fulla potential. Effekterna genererar en större snabbrörlighet, samt gör det lättare att byta riktning och komma in på nya produkter. Detta minimerar risken av att inte hinna med i nästa stora paradigmskifte.

Kan vi ha en hög kvalité när vi är snabba?

DevOps optimerar vägen mellan att kod skrivs till dess att det omsätts i cash. Ett koncept som gör att det som utvecklas snabbt och säkert kommer ut på marknaden, ser till att allt funkar som det ska och ser till att samtidigt få den feedback som behövs för att fortsätta utvecklas. Likt att DevOps skapar förutsättningar för att en ny release ska fungera, behövs det ett team som skapar förutsättningar för att en spelartrupp ska fungera. Det måste finnas läkare, sjukgymnaster och tränare som ser till att spelarna man sätter ut har rätt förutsättningar för att nå ett bra resultat. Om vi ser truppen som ställer upp på planen inför varje match som en ny release, så är det är viktigt att man samlar in den feedback som behövs för att utvecklas i framtiden. Lika viktigt är att få in feedback och adressera fel i skarpa lägen. Man måste kunna analysera förutsättningarna snabbt och göra byten för att minimera förlusten av en ”bugg i systemet”. Med DevOps så vågar man göra fel, vågar experimentera för att springa fort och optimerar time-to market för nya idéer.

Många missar dock effekterna av vad en effektiv mjukvaruproduktion har på resten av organisationen. Det undgås att med många releaser så krävs det en förståelse i hela organisationen för vad dessa releaser innebär. I fotbollen så måste spelare ha en förståelse till varför byten eller petningar sker. Oavsett om det byts för trötthet, skador eller andra funktioner i spelet så måste alla vara införstådda med förändringen. För att detta ska fungera optimalt behöver DevOps därför ett ledarskap och en struktur som möjliggör för tydliga förväntningar och visualiseringar.

När får man starka team?

Ett team är en grupp människor som är beroende av varandra och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett starkt team å andra sidan definierades som ett team som levererar stort värde till kunderna, som lär sig av sina misstag, som har roligt tillsammans och som hjälper varandra växa.

För att utvecklas krävs ett konstant fokus på fyra aspekter. Där man hela tiden utvecklar den psykologisk tryggheten, det gemensamma målet och syftet, rollerna och koordinationen, samt den gemensamma reflektionen. I fotbollsreferensen är det självklart att spelartruppen måste arbeta tillsammans får att nå resultat på planen Här ser vi att i de starkaste teamen har spelarna stor tillit och respekt till varandra. Jag tycker att det är fascinerande att se tydligheten hos spelare som är missnöjd med en medspelarens beslut för att sen samma person engagera och lyfta den andre efter en miss. Det finns ett gemensamt mål, samt en vilja och förståelse att man gör det tillsammans. Det spelar inte någon roll om du är offensiv eller defensivt inriktad så måste du hjälpa till i båda lägen och hjälpa laget som helhet. Var finns lönsamheten om vi nu har den bästa offensiven i världen, men släpper in lika mycket mål som vi producerar? Teamet är som starkast när de utvecklas tillsammans, där de lär av varandra, tar del av varandras kreativitet och arbetar i samma riktning.  

Hur gör den moderna ledaren?

Det moderna ledarskapet ser organisationen som en organism där team och individer är cellerna som arbetar för att gemensamt få organismen att fungera. Synen på ledarskapet har här gått från fokus på makt och enskilda individers åsikter, till att nu öppet och självorganiserande sträva mot gemenskapen och helhetssyftet.

Det finns idag ingen plats för den militant pressande chefen som sitter på alla svar. Det anses nu kortsiktigt att strama åt kontroll till fördel för att pressa individer till ökad produktivitet och istället vill vi gå mot ett ledarskap som ser helheten och värnar om organisationens bästa. Vi vill ha en coach som ser till att det finns en gemensam förståelse och delat engagemang för de mål och den plan vi har inför en match. Coachen som litar på att teamet kan prestera och är den som prioriterar vilka egenskaper som bör utvecklas. En ledare som river ner barriärer mellan individer och stöttar det gemensamma lärandet. En ledare som styr organismen, inte de enskilda cellerna i den.

Så hur vinner laget till slut pokalen?

Som vi kan konstatera under den här artikeln är jag lite av en fotbollsnörd, men min tanke är att liknelsen stämmer överens med våra organisationer i vardagen. Snabbare beslut efterfrågas och starka konkurrenter gör så att vi måste förbättras i en takt som vi tidigare inte gjort. Likt fotbollsreferensen så måste en förståelse och acceptans av alla delar vara på plats för att vi ska kunna skapa möjligheter och vara bättre än dessa konkurrenter.

Vi måste ha en gemensam riktning och team som självorganiserar sig mot en bättre helhet. Team som snabbt kan se förutsättningarna för att kreativt hitta luckor på marknaden. För att göra det krävs det en förståelse för vart vi vill komma och att vi måste stötta varandra för att komma dit. Därför är det viktigt att det finns en effektiv testprocess för att minimera skador av misslyckade experiment och att vi hela tiden får in den feedback som kan hjälpa till att informera och få organisationen att acceptera en förändring. I det här behöver vi slutligen den moderna ledaren. Den ledare som istället för att kontrollera och styra teamen eller organisationen, är transparent i vart vi vill, skapar engagemang och litar på att vi självorganiserar oss till att uppnå resultat. En ledare som öppnar för snabbhet och en ledare som styr helheten, inte delarna.