Skip to content

Hur kravhantering hjälper företag bli grönare

Det blir allt vanligare att företag ser över hur de kan minska sin miljöpåverkan eller bidra till en grönare utveckling. Google köper upp energiföretag som tillverkar förnyelsebar energi, bland annat köper de vindkraft från Sverige för att försörja sin anläggning i Finland. Svenska regeringen meddelade i våras att satsningarna mot gröna investeringar kommer öka framöver.Eco Leaves and Green Wave Vector

På ytan kan det verka som det finns många tips och användbara idéer för att göra sitt företag grönare, både Veckans Affärer och Privata Affärer har artiklar om quick-fixes. Även om en certifierning eller införandet av ett miljöledningssystem kan ta flera månader så räknar jag det ändå som ett quick-fix, då det inte nödvändigtvis adresserar de egentliga frågorna. En certifiering kan få en att se över de områden som definierats i certifieringen, men täcker de verkligen alla aspekter av företagets miljöpåverkan? Synliggör det vilka åtgärder som ger störst effekt? Ett miljöledningssystem kan ge stöd att följa upp arbetet på lång sikt, men vad är det som ska följas upp? För att åstadkomma verklig förändring så behöver vad, var, hur mycket analyseras och kvantifieras.

I exempelvis boken The Green Business Guide av Glenn Bachmann ges förslag och beskrivningar kring hur man kan göra sitt företag grönare, men för att veta vilka delar som är relevanta för just ditt företag att implementera så behövs givetvis en verksamhetsanalys. Om ni är ett mindre företag som sysslar med konsulttjänster är det troligtvis inte givande att göra en total genomlysning av din produkts livscykel, men däremot kanske det är högst relevant att se över transporter. Är ni ett tillverkande företag kan det vara idé att jämföra olika tillverkningsmetoder eller råmaterial utifrån miljöfaktorer likväl som ekonomiska faktorer. Är ni Google kan ni köpa upp energiföretag för att säkerställa att ni nyttjar förnyelsebar energi.

Om man verkligen vill (eller måste) göra sitt företag eller sin produkt grönare så har man all anledning att använda sig av verksamhetsanalys och kravhantering. En verklig förändring kräver en genomgång och analys av en produkts livscykel, för att kunna göra en bedömning av var potentialen för förbättring finns. För en organisation krävs givetvis motsvarande genomlysning.

Först med en god grunduppfattning om det man vill förändra kan man sätta upp mätbara mål, och har man gjort analysen väl så vet man också var man är idag och vad som är rimligt att uppnå, dvs kvantifiera sina krav. Med väl genomtänkta förändringar uppnår man mer.

/ Jenny Ågren, Require AB