Skip to content

Digital Decade – Ett rättsligt landskap i förändring

Om du vill lära dig mer eller enkelt hålla dig uppdaterad om vad som händer i EU:s satsning på Digital Decade och alla tillhörande regelverk är det här din kunskapsportal. I bloggserien kommer vi att fokusera på hur Europas digitala transformation kommer att påverka din organisation och din vardag. Du kommer hitta såväl mer reflekterande inlägg som sådana som går djupare i de olika regelverkens effekter.

Vi är flera som försöker att hålla oss uppdaterade inom området cybersäkerhet och juridik och vi har alla utan tvekan kommit över begreppet EU Digital Decade samt snubblat över omnämnanden och sammanfattningar av nya och kommande regelverk som i stor utsträckning innehåller nyckelord som ”cyber”, ”digital” och ”data”. Ibland med sinsemellan förvillande likhet, där en oberoende betraktare kan misstänka att lagstiftaren har spelat plockepinn med de för dagen hetaste modeorden inom informationssäkerhet.

Men vad är EU:s Digital Decade?

Digital decade
Källa: Europeiska kommissionen

Enkelt beskrivet är det ett EU-program som kopplar samman EU:s mest prioriterade mål för fortsatt digitalisering och innovation fram till 2030. EU-kommissionens mål och ambition är att Europa ska vara digitalt suverän i en öppen och sammankopplad digital värld. Människor och företag ska ha möjlighet att ta vara på en hållbar och mer välmående digital framtid som sätter människan i centrum. Programmet innehåller förslag till både nya och uppdaterade regelverk och ett stort finansieringsprogram. I programmet samlas insatser som ska skapa en gemensam grund och gemensamma förutsättningar för Europa att utvecklas. Resultatet av satsningarna ska sedan sprida sig som ringar på vattnet och vara ett stöd för utvecklingen inom olika samhällssektorer och politikområden.

Sannolikt är den mån du är bekant med vissa regelverk som omfattas av det digitala årtiondet och främmande för andra helt beroende av vilken bransch och inriktning ditt yrke tillhör. Om du är verksam inom exempelvis energisektorn bör direktivet NIS2 klinga mer igenkännande än Digital Services Act. Och är fintech din hemmaplan kan du inte ha missat den så kallade DORA-förordningen men kan mycket väl ha undkommit att uppfatta diskussioner om Open Data Directive och Data Governance Act. De två sistnämnda lär i sin tur vara i högsta grad bekanta om du arbetar med informationshantering inom offentlig sektor.

Trots att det vid en första anblick kan uppfattas som en spretig samling lagpaket som innefattas i satsningen finns det en tydlig röd tråd för unionens ambitioner. Om man ska definiera den minsta gemensamma nämnaren bör det vara det glasklara fokuset på en teknisk utveckling och digitalisering av samhället som går hand i hand med behovet och nyttan för oss människor.

Knowit kommer med start i detta blogginlägg ta ett helhetsgrepp för att hålla er uppdaterade om utvecklingen av regelverken som innefattas i EU Digital Decade. Vi kommer i det här inlägget att samla alla redan publicerade och kommande inlägg på temat Digital Decade längre ned under rubriken Din kunskapsportal för Digital Decade. Här kommer du hitta inlägg som beskriver innebörden och syftet med lagstiftningarna, klargör hur de hör ihop med – och i vissa fall överlappar – varandra, samt diskuterar vilka eventuella problem vi identifierar med deras tillämpningar. När vi ser ett behov av att sätta in lagstiftningen i ett större samhällsperspektiv och reflektera över vilka allmänmänskliga aspekter som påverkas av regleringen av teknik och data kommer vi självklart ta fram de breda penslarna måla upp våra tankar och analyser.

Vårt mål och förhoppning är att bloggen kommer att fungera som en guide som steg för steg klargör hur framtidens digitaliserade Europa kommer att vara reglerat, vilka tankar som styr den regulatoriska utvecklingen samt vilka åtgärder som behöver tas för att vara förberedd på förändringarna.                    

Din kunskapsportal för Digital Decade

Håll utkik, här fyller vi på kontinuerligt.

AI Act

Juridik och dystopi: AI-förordningen i ljuset av Tegmark (2023-11-08)
En cineastisk reflektion över AI-förordningen (2023-07-06)
Ansvarsfördelning vid utomobligatoriska sakskador relaterade till AI (2022-05-08)

GDPR

With or Without You: Fem år med GDPR (2023-05-24)
Ain’t no mountain high enough: 5 år med GDPR del 2/2 (2023-11-15)

NIS och NIS2

Storlekskriteriet i NIS2 – vad ska det bli av det då? (2023-08-25)
NIS 2 och möjligheten att tillfälligt förbjuda personer att utöva ledningsfunktion (2023-06-16)
Genomförandet i svensk rätt av NIS2 – vad händer efter ett beslut i EU?  (2022-09-05)
Krav på incidentrapportering enligt NIS2 (2022-08-23)
Vad innebär NIS2 för vårt cybersäkerhetsarbete? (2022-08-11)

DORA

DORA-förordningen – Status och potentiella utmaningar (2023-01-24)
DORA – ett nytt fönster öppnas för styrning av digitala risker (2022-03-20)

Digital Services Act

Vad innebär Digital Services Act? (2022-09-11)

CER-direktivet

Resilience of Critical Entities – snart i ett regelverk nära dig! (2022-10-13)

Data Act

Varför ska vi ha EU Data Act? (2022-03-23)
Väntar ni också otåligt på den nya EU Data Act? (2022-02-22)

eIDAS 

Digital Identity Wallet - Vad innebär EU:s digitala plånbok? (2023-12-19)

Annat

Hantering av data i digitaliseringens tidsålder (2023-12-11)

Ett interoperabelt Europa – hur når vi dit? (2024-05-31)