Skip to content

Fyra fallgropar att undvika för att säkerställa en lyckad integration

Förvärv är en av strategierna för ett företag att skapa tillväxt inom befintliga eller nya produkt- och tjänsteområden. Under 2022 saktade M&A-marknaden ner med 18 procent mätt i antal genomförda affärer. Det blir därför än viktigare att lyckas med de genomförda affärerna. Investeringsbesluten som tas fram i analysfasen (due diligence) av förvärvet innehåller ofta högt uppsatta mål med den gemensamma resan framåt. 

Studier visar dock att majoriteten av förvärv misslyckas med att möta målen och förväntningarna. Det beror ofta helt eller delvis på hur integrationen genomförs, vilket påvisar hur avgörande integrationsfasen är. 

 

För att öka sannolikheten att lyckas med er integration, har vi valt ut fyra vanliga fallgropar att undvika. 

1. Investera otillräcklig tid på överlämning till integrationsteamet

Vår erfarenhet är att due diligence-teamet sällan är identiskt med integrationsteamet. Då behöver en ordnad överlämning prioriteras, där områden som förvärvsmotiv (deal rational), integrationsstrategi, Target Operating Model (se nedan) och synergier presenteras samt förankras med integrationsteamet. Parallellt behöver en övergripande integrationsplan tas fram och förankras för att identifiera och synkronisera aktiviteter och beroenden.


2. Otydlig Target Operating Model (TOM)

En Target Operating Model beskriver den förvärvade enhetens framtida vision, förmågor och förutsättningar i den nya kontexten. Det är därför ytterst viktigt att detaljera och tydliggöra de operativa processerna och dess grad av automation, hur talang ska attraheras, utvecklas och behållas, samt hur styrning och uppföljning ska ske. Om TOM är otydlig eller inte förankrad kommer integrationsarbetet försvåras och risken att missa de uppsatta målen ökar.


3. Avtagande progress i integrationen

För att upprätthålla momentum i integrationen behöver, förutom en övergripande integrationsplan, rätt resurser och kompetens säkerställas och allokeras till integrationsteamet. Det kan innebära att proaktivt förstärka teamet med integrationskonsulter och/eller att frigöra resurser från den operativa verksamheten. 


4. Otillräcklig uppföljning av synergi hemtagning

För att kunna uppnå de synergieffekter som definierats under due diligence-fasen bör dessa brytas ner i konkreta aktiviteter som ska genomföras inom integrationens olika projektströmmar. Uppföljning av detta sker vanligtvis inom ramen för integrationsprojektet, men kan även delegeras till den operativa verksamheten. 

 

Genom att säkra ledningens uppmärksamhet på integrationen samt att ha dessa fyra potentiella fallgropar i beaktande under planering och genomförande av en förvärvsintegration ökar sannolikheten för en lyckad integration. Därigenom ökar också sannolikheten att uppnå, eller till och med överträffa, de förväntningar som förvärvets investeringsbeslut baserats på.

 

Vill du diskutera er integrationsstrategi eller hur vi på Knowit kan hjälpa dig och din organisation att förbereda och genomföra integrationen av ert nästa förvärv? 

Kontakta oss!

 

Vill du veta mer om vad finansteamet på Knowit Insight gör? Läs våra senaste blogginlägg här