Skip to content

Tester vid implementation av HCM- och lönesystem

Arbetar du med HR och Lön och går i tankarna att förnya eller utveckla ert systemstöd på olika sätt eller vill ha lite generella tips hur du genomför tester på ett bra sätt?

Jag vill dela med mig av några av mina reflektioner och tankar som baseras på mina erfarenheter av testarbete i samband med införande av HCM- och lönesystem.

Jag har under årens lopp arbetat med test i olika former och sammanhang. Test i samband med olika projekt och systemimplementationer, test i daglig drift som systemförvaltare och på senare tid som testledare eller testansvarig HCM-konsult.

 

Planering

Det finns en del skrivet om test och testledning generellt, både i bloggar och på olika hemsidor på nätet. Generellt sett skulle både jag och andra personer som är verksamma inom området nog vilja hävda att metodiken är grundläggande oberoende av vad som ska testas. Men varje projekt eller systeminförande är en unik företeelse och det går inte att applicera en standardstrategi och testplan.

Nivån på vad du fyller en strategi och testplan med varierar med omfattningen eller komplexiteten på testobjektet, organisationen, datat och systemen eller de lösningar som ska fungera ihop med det nya systemet. Leverantörsperspektivet spelar roll och det kan ofta vara så att testresultatet är kopplat till någon klausul i avtalet mellan kund och leverantör.

Vanligtvis tar testledaren i ett tidigt projektskede fram en strategi och bestämmer tillsammans med projektet vilket eller vilka angreppssätt och metoder som ska användas för testarbetet.

 

Testfaser

I en strategi bestämmer du vilka testfaser som ska ingå. Enhetstest, funktionstest, integrationstest, verifiering, prestandatest, systemtest, acceptanstest och produktionstest är olika exempel på testfaser. Ibland finns flera benämningar på samma testfas beroende på i vilket sammanhang de används i eller av vem. Det viktiga, är att förstå syftet med varje fas och sedan bestämma vilken eller vilka som är lämpliga att applicera för projektet.

Testfasens delar:

  • Testledaren planerar en testfas i sammarbete med beställare och leverantör och gör en testplan. Ett tips är att tänka och använda sig av frågeställningar som, varför?, vad?, när?, hur? och vilka? Hur ska testfallen skapas och vad ska de baseras på?

  • När det är dags för att genomföra testerna, behöver testledaren motivera och coacha den grupp av personer som ska utföra tester. Testledaren säkerställer att testplanen följs och att avvikelser får rätt hantering och uppmärksamhet. I mindre sammanhang och grupper kanske testledaren är med och aktivt testar.

  • Genomförandet följs upp med en rapport. Där summeras testarbetet och det sker en presentation av resultatet med slusatser, rekommendationer och åtgärdsplan.

  • Och till sist sker överlämning till förvaltning. Överlämning till rätt person och arkivering av material. Det förekommer ofta vid t.ex acceptanstester att det bildats en restlista som behöver ingå i framtida leverantörsstyrning och följas upp i leverantörens ärendehanteringssystem.

 

Testverktyg

Jag rekomenderar alla kunder att använda sig av ett testverktyg där krav, tester och avvikelser hanteras.

  • Testverktyget förenklar spårbarhet
  • Underlättar dialogen i projektet både internt och med externa parter
  • Informationssäkerhet - en plattform för trygg informationsdelning.

Kanske använder ni redan idag någon form av testverktyg i er organisation? Inte sällan har IT ett verktyg och kan stötta projektet.

 

Varför ska jag som beställare anlita en testledare med kompetens och erfarenhet av HR och Lön?

En duktig testledare ska oavsett bakgrund kunna hantera många olka sammanhang och arbetsområden. Testmetodiken är grundläggande. Man kan säga att desto tydligare förarbete som är gjort vad gäller krav, processbeskrivningar etc (det finns tydliga underlag att bygga testfall på), desto lättare kommer testledaren att tycka det är.

En testledare som har praktisk erfarenhet eller är trygg med arbetsprocesserna kommer i ett inledningsskede, efter att ha gått igenom krav och material som tillhandahålls, addera sina egna perspektiv och på så sätt tillsammans med beställaren att identifiera sådant som eventuellt har förbisetts eller som verkar felaktigt.

Testledaren blir mer än en utförare av sitt uppdrag och mycker mer av ett bollplank och aktiv deltagare i projektet.

En testledare som förstår arbetsgruppens utmaningar i vardagen och har erfarenhet av test vid liknande systemprojekt minskar startsträckan när testgruppen ska inleda sitt arbete.

Nedlagd tid på kompetensöverföring mellan specialister och testledare torde minska drastiskt. Beställaren kan fokusera på företags- eller kundunika arbetsmoment. Mindre på grundläggande förståelse och tolkning av generella arbetsprocessser.

En testledare som kan HR och Lön är bekant med de generella uttryck och begrepp som man ofta använder sig av i det dagliga arbetet. Testledaren har försprång i de sammanhang då hen ska stödja testarna vid genomförande och kommer troligtvis kunna vara än mer aktiv vid felsökning och uppföljning av resultat.

Så, det är värt att fundera lite över vad ni förväntar er av testledarrollen och hur ni vill utforma uppdraget. Några viktiga frågeställningar att landa i är exempelvis:

- Vad behöver just ert projekt för stöd när det gäller test?

- Hur komplext är systemprojektet?

- Hur ser projektetorganisationen ut?

- Är det ordning och reda på krav, processer och arbetsätt?

 

Leverantörens testarbete…

….skiljer sig både vad gäller ambitions- och kompetensnivå. I normalfallet så bör vi kunna förutsätta att de själva har testat innan de lämnar över till kund. Leverantörer tillhandahåller ofta testmaterial som kunden kan använda men det är inte standard. Här rekomenderar jag att ta med detta perspektivet redan i ett upphandlingsskede.

Problemet här och en fallgrop med det eventuella testmaterial som leverantören tillhandahåller är att det ofta är en form av universallösning. Leverantören har inte den djupa kunskapen om kundunika processer och arbetssätt som kunden själv har. Även om de påstår sig skräddarsy något så är det vanskligt att helt förlita sig på leverntörens testfall.

Det är viktigt att inte blunda för det faktum att leverantören är säljare som eftersträvar lönsamhet. Som kund gillar man också lönsamhet och vill minimera kostnader så klart, skilnaden är att kunden har ett större kvalitetsincitament. Handen på hjärtat – det är inte leverantören som ska leva med systemet eller arbeta i det.

 

Nu…

…har jag tryckt på att resultatet av testarbetet och kvalitén förstärks av att testledaren har kompetens inom området som systemet ska fungera inom. Jag vill ändå framhålla att det är bättre med en testledare än ingen alls oavsett bakgrund, men framför allt vill jag lyfta betydelsen av test som en viktig aktivitet vid ett systeminförande. Att testa är även ett bra tillfälle för beställaren att lära sig hur systemet fungerar.

Min förhoppning är att mitt inlägg har gjort dig och din organisation klokare och inspirerad till nya idéer när det gäller testarbetet vid systemimplementationer inom HR-och löneområdet.

Lycka till!