Skip to content

Framtidens Försvar: samverkan och innovation genom ömsesidig kompetensöverföring

För att stärka Sveriges försvarsförmåga har regeringen beslutat att öka försvarsbudgeten för 2024 med över 27 miljarder kronor jämfört med föregående år. 

Denna satsning sker i en tid av föränderliga säkerhetsutmaningar och teknologisk utveckling. Signalerna det skickar är att försvarssektorn skulle dra nytta av att förnya och förbättra dess metoder och strategier genom ett förstärkt tillvägagångssätt för att adressera de nya utmaningarna. 

För att möta kommande utmaningar bör vi omfamna kompetens från andra branscher. Genom att integrera specialiserad kunskap från områden som IT, logistik och teknisk utveckling stärker vi försvarskapaciteten och förbättrar vår förmåga att möta framtiden. Det kan låta som ett relativt självklart steg, men för att lyckas krävs en ömsesidig kultur av samverkan, utbildning och tålamod. Jag välkomnar därför mina branschkollegor att gemensamt utforska hur vår sektors kompetens kan utvecklas genom att inkludera och integrera nya perspektiv och erfarenheter. Ambitionen är att utveckla en försvarsmakt som kan möta framtida hot och utmaningar med kraft och beslutsamhet, med syfte att fortsätta utveckla en robust och anpassningsbar försvarskapacitet även vid föränderligt omvärldsläge. 

 

Genom gemensamt krafttag kan vi välkomna och dra nytta av nya perspektiv 

För egen del har min resa inom försvarssektorn varit både utmanande och givande. Jag är oerhört tacksam för mina kollegors stöd, vilket gjort att jag snabbt kunnat engagera mig i uppdrag med Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Uppdragen gällde innovation av informationssystem och kommunikation. Dessa försvarssystem och syftar till att stödja och förbättra ledningen av militära operationer genom att tillhandahålla tekniska verktyg och system för informationshantering, kommunikation och beslutsfattande.  

Det var genom stöd och utbildning, både från konsult- och projektkollegor inom uppdragen, som jag kunde navigera komplexa utmaningar och bidra till att skapa värde för slutkund och användare. Samarbetet och kunskapsdelning med mina kollegor är centralt i allt jag gör, och jag är tacksam för deras stöd och den gemensamma insatsen vi gör för att stärka vår försvarsförmåga. 

Efter en lång tid av fred och i takt med den snabba tekniska utvecklingen, särskilt inom områden som artificiell intelligens och kvantteknik, har kompetensgapet inom försvar och IT-säkerhet vidgats. Detta gap innebär att bristen på kvalificerade experter inom dessa områden blir än mer påtaglig, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för Försvarsmaktens förmåga att hantera nya hot och utmaningar.  

Med hänsyn till egen erfarenhet är lösningen inte enbart att tillföra ny kunskap i försvarssektorn, utan också att ge nykomlingarna möjlighet att lära från de erfarna. Min resa har påvisat att framgångsrik kompetensöverföring innefattar en ömsesidig vilja att dela kunskap. Som konsulter och teknikexperter är vi väl medvetna om den enorma potentialen som finns i att samverka mellan olika sektorer och branscher. I dagens komplexa försvarsmiljö är detta särskilt relevant, där behovet av att integrera extern expertis och perspektiv blir alltmer påtagligt nu. Vi uppmanar därför till en omsorgsfull kompetensöverföring inom försvarssektorn. Det handlar inte bara om att införa ny teknik eller nya metoder, utan också om att säkerställa att människor har rätt färdigheter och förståelse för att använda dem på ett effektivt sätt. Detta kräver en kultur av öppenhet, samarbete och tålamod, där erfarenheter och kunskap delas och förmedlas på ett respektfullt sätt – utan att urvattna det värdefulla engagemang och den kunskap som redan finns i sektorn. 

Genom att integrera extern expertis och perspektiv kan vi dra nytta av den mångfald av kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig utanför försvarsmiljön. Detta innebär att samarbeta med teknikföretag, akademiska institutioner och andra aktörer för att identifiera och tillgodose våra kompetensbehov på ett effektivt sätt. Vi tror att genom att investera i utbildning kan vi bygga en mer hållbar och motståndskraftig försvarssektor, som är bättre rustad att möta de utmaningar som framtiden håller. Det är inte bara en investering i vårt lands säkerhet utan också i vår ekonomiska och teknologiska framtid. 

Sverige har under fredstid sett hur gapet mellan den civila och militära sfären ökat, men det börjar förändras. Regeringen publicerade Strategisk inriktning för Försvarsinnovation (2024) som fastställt att för att lyckas med en omställning behövs samarbete mellan offentliga och privata  aktörer, med särskild betoning på att sammanföra akademi, myndigheter och industri. Men låt det inte falla i glömska att vi genom att dra nytta av civil kompetens inte bara kan stärka försvaret, utan även vice versa, vilket kan främja utvecklingen av innovativ teknologi med både militär och civil användning. 

Det finns en enorm potential inom det civila samhället som Sverige behöver få tillgång till. Kriget i Ukraina har klargjort den betydelsefulla roll som civila aktörer kan spela för ett lands försvar. Den civila arenan har exempelvis bidragit med drönarteknologi och avancerad kommunikationsutrustning, samtidigt som privatpersoner har utvecklat applikationer för att övervaka och rapportera om förändringar i infrastruktur och tillgång till resurser. Dessa insatser markerar en ny era där samverkan mellan olika sektorer blir alltmer kritisk för att möta dagens komplexa säkerhetsutmaningar. 

 

Låt oss göra en Alan Turing  

För att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden inom Nato och samtidigt dra nytta av den civila sektorns innovationskraft, måste vi bli bättre på att koppla ihop civila och militära landskap. Genom att satsa på ömsesidig utbildning kan vi inte bara integrera ny förmåga i försvarssektorn utan även berika den civila sektorn med nya insikter. Historien visar att samarbete mellan olika kompetensområden kan leda till banbrytande innovationer. Ett gott exempel är Alan Turing, som med sin bakgrund i matematik och beräkningsteori lade grunden för modern datavetenskap och kryptografi, vilket är centralt för både civila och militära tillämpningar än idag.  

Knowit, med sin breda erfarenhet inom teknik och innovation, kan bidra till att möjliggöra denna integration av ny kompetens. Genom att främja en kultur av samarbete och utbildning, där vi lär av varandra, kan vi bidra till att bygga ett starkare och mer adaptivt försvar. Av att öppna upp för nya idéer och perspektiv kan vi skapa verklig förändring och förbättring. På Knowit är vi redo att bidra genom att erbjuda vår expertis och resurser för att stödja och främja en sådan utveckling. Med en ödmjuk inställning och ett starkt engagemang att göra skillnad ser vi fram emot att vara en del av det viktiga uppdraget att skapa civil-militära synergier. 

Hur ser ni på potentialen för ömsesidig kunskapsöverföring mellan civila och militära sfärer? Vilka hinder och möjligheter identifierar ni?  

Vi uppmuntrar er att dela era insikter och erfarenheter med oss för att tillsammans fördjupa vår förståelse och stärka våra gemensamma initiativ.