Skip to content

Produktsäkerhet i OT-sektorn och standardiseringens nyckelroll

I den digitala tidsåldern, där teknologin ständigt utvecklas och blir alltmer integrerad i våra dagliga liv, är cybersäkerhet mer kritiskt än någonsin. Inte bara för våra IT-system, utan också för viktiga industriella system så som operativteknik (OT). Säker produktutveckling är en nyckelkomponent i detta arbete och standarden IEC 62443 spelar en central roll när det gäller att säkerställa cybersäkerheten i OT-sektorn.

Grunderna i säker produktutveckling i OT-sektorn

När vi talar om cybersäkerhet i OT-sektorn är säker produktutveckling en viktig del. Säker produktutveckling innebär att i alla utvecklingsfaser beakta cybersäkerhetsaspekter. Detta innefattar allt från produktdesign, implementation i form av ren mjukvaruutveckling, säkerhetstestning samt underhåll av produkter när de är i bruk. Säker produktutveckling innefattar också utbildning, så att rätt individer har rätt möjligheter att skapa säkra produkter, men också att de vet hur de ska agera om en produktsäkerhetsincident skulle inträffa.

Det viktigaste att ta med sig är att cybersäkerhet för produkter inte är något som man kan beakta i slutet av produktens utveckling utan det måste få vara med i alla steg. Först då kan vi säkerställa att de produkter som utvecklas har en god nivå av cybersäkerhet när de släpps, och att vi kan bibehålla säkerheten med underhållsåtgärder under hela produktens livscykel.

Några grundläggande principer för säker produktutveckling:

  1. Säkerhetsanalys i konceptfasen: Redan i planerings- och designstadiet måste säkerhetsaspekter beaktas. Identifiera potentiella hot och sårbarheter och utforma produkten med säkerhetsfunktioner som skyddar mot de hot och sårbarheter som har identifierats.
  2. Säker kodning och testning: Under utvecklingsfasen är det viktigt att använda säker kodningspraxis och regelbunden säkerhetstestning. Sårbarheter kan upptäckas och åtgärdas tidigt i processen. Ett exempel på detta är att använda ett verktyg för statisk kodanalys såsom SonarQube.
  3. Säkerhetsdokumentation och utbildning: Tydlig dokumentation av säkerhetsåtgärder samt utbildning av utvecklare och användare är nödvändigt för att säkerställa att produkten används korrekt med avseende på implementering, drift och att på ett säkert sätt ta produkten ur bruk efter dess livstid.
  4. Uppdatering och underhåll: Produkter och system måste kunna uppdateras och underhållas över tid för att hantera nya hot och sårbarheter som kan uppstå.

Genom att integrera säker produktutveckling i OT-sektorn från början kan företag och organisationer minimera riskerna för cyberattacker och säkerställa att deras system är rustade för att möta de ständigt föränderliga hoten.

Vad är IEC 62443?

För att adressera produktsäkerheten inom OT-sektorn utvecklades IEC 62443 som är en global standardserie. OT är ett väldigt brett begrepp och omfattar en rad industrier, inklusive energi, transport, tillverkning, och mycket mer. Dessa branscher är beroende av system som används för att övervaka och kontrollera processer och anläggningar. Om dessa system inte är säkrade korrekt kan det ha förödande konsekvenser, både ekonomiskt och i fråga om människors säkerhet.

Varför är IEC 62443 så viktig?

Som nämnt tidigare består OT-sektorn av en rad olika industrisektorer. Vissa av dessa skulle kunna anses vara kritisk infrastruktur, eftersom en genomförd attack på dessa system kan få långvariga konsekvenser för vårt samhälle. IEC 62443 hjälper till att minimera risken för sådana attacker genom att fastställa tekniska och processmässiga krav och riktlinjer för produktutveckling.

Standardiserad vägledning: IEC 62443 erbjuder en standardiserad uppsättning riktlinjer och rekommendationer som hjälper företag och organisationer att utveckla och implementera en effektiv produktsäkerhetsstrategi. Detta är särskilt viktigt när det finns olika typer av system och utrustning som måste samverka.

Anpassningsbarhet: Standarden är utformad för att vara anpassningsbar till olika branscher och behov. Det innebär att den kan tillämpas på en rad olika OT-miljöer och system, såsom marina styrsystem, SCADA system och andra kontrollsystem.

Medvetenhet och utbildning: Genom att använda IEC 62443 kravställs produktutvecklande företag och deras användare att öka medvetenheten om produktsäkerhet och att utbilda sin personal. Detta är avgörande för att skapa en stark cybersäkerhetskultur.

Avslutande tankar

Att integrera säker produktutveckling i OT-sektorn är en nyckelkomponent för att bygga robusta och säkra system som kan motstå de pågående hoten i vår omvärld. Genom att följa standarder kan vi säkerställa att våra kritiska OT-system förblir skyddade och fungerande, oavsett de utmaningar vi möter. IEC 62443 är en viktig standardserie som underlättar cybersäkerheten i OT-sektorn. Med hoten från cyberattacker som ständigt utvecklas är det avgörande att företag och organisationer tar cybersäkerhet på allvar för att skydda produktanvändaren.

Är du ett produktutvecklande bolag som behöver stöd med produktsäkerhet? Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.