Skip to content

Nya affärsmodeller behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen och skapa värde

Ändrade förutsättningar skapar behov av förnyelse
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förändrar hela samhället. Snabba teknikgenombrott i kombination med nya drivkrafter skapar ett samhälle i ständig förändring och nya levnadsmönster. Det innebär att företag och organisationer också måste förnya sig för att fortsätta att vara relevanta. Som vi ser det är det organisationerna som ser till att värde skapas och därför måste de hitta nya sätt att skapa värde för sina kunder. Idag är det ett absolut måste att införliva en digital affärsmodell för att kunna ge kunderna värdefulla digitala upplevelser. Därför är det viktigt att omforma sin affärsmodell och dess mekanik för att öka den digitala exploateringen och förbättra värdeskapandet för kunderna.

Även om de flesta organisationer är medvetna om behovet av förnyelse, och att det krävs digitala affärsmodeller, är det svårt för dem att anpassa sig och de fortsätter att ha en stor analog andel i sina affärsmodeller. I en tid då digitalisering påverkar nästan alla marknader är det möjligt att uppnå nya nivåer av värdeskapande genom att utnyttja den tekniska utvecklingen och koppla den fysiska världen till den virtuella världen. Misslyckas man med att införliva teknik som möjliggör nya sätt att koppla ihop olika funktioner kommer man inte heller att kunna dra nytta av viktiga digitala möjligheter och nya möjligheter till värdeskapande.

Mentala modeller och sociala system skapar utmaningar när vi tänker på ett nytt sätt 
Det finns många anledningar till att organisationer misslyckas med att förnya sig, men i grunden handlar förnyelse om nytänkande. För att kunna ompröva oss själva måste vi betrakta vår situation ur olika perspektiv och anamma nya verkligheter. En viktigt faktor är ny teknik, men nytänkande handlar till största del om vår fantasi och våra mentala modeller. Och det är inte lätt att omforma våra mentala modeller. Flera studier har visat att våra mentala modeller kännetecknas av begränsningar och korta tidshorisonter, och håller kvar oss i det förflutna istället för att hjälpa oss att ompröva vad vi kan bli. Eftersom vi verkar i dynamiska samhällen där människor ingår i sociala system måste vi också hantera relationer, fördomar och grupptänkande, som ofta leder oss mot redan upptrampade stigar istället för att utforska nya. Ett första steg mot förnyelse är därför att bli medveten om hur våra mentala modeller och sociala system begränsar oss när vi utvärderar vårt nuvarande sätt att göra affärer.

Tänka ut nya strukturer och låta kunderna vara med och utforma värdeskapandet
Vår erfarenhet av organisationer som har förnyat sina strukturer och infört digitala affärsmodeller är att de har lyckats tänka om i fråga om när saker kan göras, var saker kan göras, vem som kan göra vad, med vem det kan göras och med vad det kan göras. Detta leder till ökat utrymme för att skapa nytt värde, och vi tror att den pågående digitaliseringen fortfarande innebär stor potential i alla branscher. Vår erfarenhet är också att organisationer som har processer som fokuserar på kundernas behov och ett etablerat kundorienterat tänkesätt oftare blir branschledande, samtidigt som de också är bättre förberedda på störande förändringar. Kunderna är inte längre bara mottagare av affärer, utan medverkar också till att skapa nytt värde.

Det här är inte något nytt fenomen, men vissa organisationer har varit pionjärer när det gäller att förnya sig själva. 1994 grundade Jeff Bezos den analoga bokhandeln Amazon. Efter några år med föränderliga marknadstrender och omvälvande teknisk utveckling har Amazon blivit världens största e-handelsföretag (räknat i börsvärde). Hur blev den analoga bokhandeln en världsomspännande e-handelsframgång? Amazon lyckades tänka om strukturellt och anpassa sig till miljön, vilket öppnade nya möjligheter att förstå vad hela systemet handlade om. Amazon förnyade och förvandlade sig genom att utveckla viktiga digitala funktioner och utnyttjade en digital affärsmodell som svar på nya kundbehov. Idag är Amazon inte längre en bokhandel utan en portal som fungerar som en generell åtkomstkanal.

Förnyelse är komplext och inkrementellt
Förnyelse av affärsmodeller handlar om att omforma sitt sätt att göra affärer, ifrågasätta och definiera strategin och omsätta den till åtgärder. Processen är dock komplicerad och förknippad med en hög grad av osäkerhet, eftersom affärsmodellens föränderliga mekanik leder till både strategiska och ekonomiska konsekvenser. Därför behöver organisationer inte rita om hela affärsmodellen för att förnya den och sedan börja om igen. De kan i stället fokusera på att införliva nya lösningar som underlättar och stärker redan befintliga processer. På så sätt är förnyelseprocessen inkrementell och handlar till stor del om det ständiga ifrågasättandet av hur du arbetar för att identifiera nya möjligheter att tänka om och länka om befintliga eller nya möjligheter till nytt värdeskapande.

På Knowit anser vi att följande aspekter är viktiga när det gäller att förnya din affärsmodell:

1 Var nyfiken och följ nya trender och globala samhällsförändringar. Försök att vara medveten om hur våra mentala modeller förhindrar oss att uppfatta alla möjliga möjligheter och hot. Försök att identifiera hur nya trender kommer att påverka kunder, konkurrenter, produkterbjudanden och andra strukturer på marknaden.

2 Identifiera hur nya trender och samhällsförändringar kommer att påverka mekaniken i din nuvarande affärsmodell. Hur kan tekniken införlivas för att knyta samman den fysiska världen med den virtuella världen och möta nya kundbehov? Hur kan befintliga och nya funktioner länkas om för att uppnå resultat på ett annat sätt? Försök att vara kundfokuserad och inte kostnadsinriktad när du utför analysen. Ett bra exempel är att ställa frågor som hur tekniken kan integreras för att förbättra kund upplevelsen.

3 Var ihärdig och entusiastisk i processen med att förnya din affärsmodell. Ofta behövs många bakslag och nytänkande av strategier för att uppnå framgångsrika förnyelseprocesser. Även om förnyelseprocesserna är inkrementella är det viktigt att agera snabbt och främja en kultur av ständig förbättring och inlärning bland personalen som ger dem befogenhet att identifiera nya idéer och prova nya lösningar.

4 Sträva efter att hitta fakta innan förnyelseaktiviteter påbörjas. Var finns intäktsströmmarna, vad driver kostnaderna? Hur ser vår organisation ut och hur är processerna utformade? Vilka funktioner är insourcade och vilka funktioner är utlagda? Hur ser det tekniska landskapet ut och hur kan det utformas för framtida behov? Vilka färdigheter har mina anställda och vilka färdigheter behöver vi i framtiden? Hur ser det organisatoriska lärandet ut idag och hur kan det skapas i framtiden? Vilka data finns tillgängliga och hur kan dessa användas för att förbättra färdigheter, produktivitet och värdeskapande?

Strategi och förnyelse av affärsmodeller är avgörande för att förbli relevant när förutsättningarna i samhället förändras. Det kan låta enkelt på papper, men processen är mycket komplicerad. Därför strävar vi alltid efter att bilda team och väl fungerande samarbeten med våra kunder för att möta och identifiera nya potentiella sätt att skapa förnyelseaktiviteter tillsammans.

Om du är intresserad av att veta hur Knowit kan ge dig nya insikter i din affärsmodell och strategiprocess är du välkommen att kontakta Bertil Nordlund, ansvarig för Knowit Insights strategierbjudande.