Skip to content

Framtidens IT-avdelning - kommer den ens att existera?

Vi har en uppfattning om att det är bara en tidsfråga tills den expertis och kapacitet som vanligtvis finns inom "traditionella" IT-avdelningar är helt integrerad i de olika företagsfunktionerna, vilket gör att IT-avdelningarna kommer bli betydligt smalare både i fråga om omfattning och personal i framtiden. IT-avdelningen som vi brukade känna till den är förmodligen snart ingenting annat än ett minne. Det här är anledningen...

Traditionella IT-avdelningar
IT-avdelningarna har traditionellt varit ensam innehavare av teknik inom organisationer, med ansvar för att säkerställa att alla tekniska aspekterna av en organisation fungerar smidigt. För att kunna leverera ett sådant ansvar har IT-avdelningarna vanligtvis organiserats och bemannats i enlighet med nedanstående ramverk, vilket kan ses som en ram som beskriver en traditionell IT-avdelning. 

Traditionell IT-avdelningDen föränderliga tekniken förändrar landskapet
Allteftersom tekniken utvecklas har vi sett en övergång till nyttjandet av molnbaserad IT och Software as a Service (SaaS) inom många organisationer. Som ett resultat av detta, har de traditionella systemen utvecklade på plats ersatts med lösningar där tjänsteleverantörerna hanterar en stor del av det som anses vara traditionella IT-funktioner. Därför kräver nyttjandet av molnbaserade tjänster inte alls lika mycket personal för att underhålla eller förbättra program och infrastruktur för organisationer. Detta innebär att IT-avdelningarna inte längre behöver vare sig kapaciteten eller möjligheten att erbjuda sådana funktioner till sin verksamhet i samma utsträckning som tidigare.

Teknologi som ständigt utvecklas har också gjort väsentligen alla delar av verksamheten beroende av teknologi och IT, och idag är det självklart att teknologi och IT är kärnan i verksamheten för mer eller mindre alla organisationer som försöker överleva i den digitala åldern. Eftersom IT är kärnan i verksamheten, är det inte längre meningsfullt att ha IT-avdelningen avskild från de övriga företagsavdelningarna, då många av de funktioner som behövs för framtiden är en kombination av traditionella IT-funktioner och affärsfunktioner.

För att bemöta dessa förändringar har många organisationer nyligen genomgått omvandlingar som syftar till att föra IT-avdelningar och affärsavdelningar närmare varandra. Som ett resultat har vi sett, och kommer fortsätta att se, en minskning och oskärpa av omfattningen av IT-avdelningar. Så vad innebär det här för framtiden? Att IT-avdelningen kommer att försvinna helt i takt med att denna utveckling fortsätter? Spontant skulle många människor förmodligen svara nej på den frågan. Om vi däremot tänker på det lite mer och tittar på var och en av huvudfunktionerna hos en traditionell IT-avdelning en åt gången, är det verkligen en sådan spektakulär idé?

IT-strategi som en del av affärsstrategin
Om vi först vänder oss mot de funktioner som är kopplade till strategisk anpassning kommer sådana funktioner antagligen inte att behöva placeras inom en IT-avdelning framöver. Med IT som en del av kärnverksamheten blir en IT-strategi skild från affärsstrategin överflödig. Den bör i stället vara en nyckelkomponent i den övergripande affärsstrategin.

Dessutom har innovation traditionellt drivits av IT-avdelningen, men med den traditionella uppdelningen av IT-avdelningen och affärssidan, har en brist på förståelse för kommersiella möjligheter och utmaningar ofta gjort IT oförmögen att framgångsrikt driva agendan för innovationer i rätt riktning och i önskad takt. I stället måste sådana innovationer komma från själva affärssidan, vilket ställer ökade krav på affärssidan att avsevärt förbättra deras digitala kompetens och IT-kompetens.

En annan strategisk förändring vi har sett är relaterad till IT-säkerhet där ansvaret har utvecklats relativt mycket under de senaste åren. Från att ha varit mer eller mindre bara underhåll av antivirusprogram till att inkludera data- och informationssäkerhet i en mycket bredare bemärkelse. Data- och informationssäkerhet blir en allt viktigare faktor för organisationer att tänka på, men det är inte specifikt en IT-fråga längre. Det är en fråga som rör hela organisationen och som relaterar lika mycket till olika sätt att arbeta som till IT.

Den enda funktionen som är svår att eliminera skulle vara IT-arkitektur, eftersom det är viktigt att säkerställa enhetliga arkitektoniska principer, vilka omfattar hela organisationen för att möjliggöra effektivt samarbete och flexibilitet över olika affärsenheter.

Finns det några renodlade IT-projekt?
Om vi tar itu med funktioner relaterade till IT-projekt och affärsengagemang, är även sådana funktioner, tack vare överbryggandet av IT-avdelningar och affärsavdelningar, på väg att bli överflödiga. Ta IT-projekt till exempel, finns det verkligen behov av ett IT-projekt när IT är en nyckelkomponent i affärsmodellen och därmed en integrerad del av alla projekt som drivs inom organisationen?

Vi tror att behovet är näst intill obefintligt. IT-projekt och affärsprojekt är samma sak och därmed behöver en IT-avdelning inte en funktion för IT-projekt. Sådan kapacitet kan istället hanteras via portföljen för affärsprojekt. De projekt som vi fortfarande ser behövs som rena IT-projekt i framtiden är sådana projekt som enbart är kopplade till en IT-funktion, d.v.s. projekt som inte resulterar i något direkt affärsvärde, till exempel projekt för systemuppgraderingar eller arkitektoniska förbättringar.

När det gäller affärsengagemang, med överbryggande av IT-avdelningar och affärsavdelningar är det också mer eller mindre självskrivet att funktionen för affärsengagemang blir utrotad i takt med att denna utveckling fortsätter.

Processer för gemensamt ledarskap
Dessutom blir poängen med att särskilja flera av funktionerna inom IT-förvaltning, såsom ekonomisk förvaltning, resurshantering och rapportering och kontroll värdelös med full integration av IT och affärer. I stället vill vi framföra att sådana funktioner är bäst att placera inom den operativa enheten där även relaterade aktiviteter äger rum. En funktion som fortfarande kan vara fördelaktig att ha kvar i en centraliserad IT-avdelning är leverantörshantering. Detta är för att möjliggöra fördelar för stordrift när det gäller IT-inköp och användning av leverantörer för att hålla nere kostnaderna och komplexiteten.

Drift och underhåll i molnet
Vi har ingen anledning att tro att övergången till SaaS och molnbaserade lösningar kommer att sakta ned, snarare tvärtom. Därför är det förmodligen bara en tidsfråga tills praktiskt taget alla program körs på det sättet för i princip alla organisationer. Med alla applikationer i molnet är det möjligt att låta tjänsteleverantören ta hand om mer eller mindre allt från utveckling, drift och underhåll samt infrastrukturella och arkitektoniska frågor (dvs. det som normalt ingår i IT- drift och underhåll av IT-funktioner). Detta innebär att personal eller kapacitet att hantera dessa funktioner inte längre behövs internt, vilket i princip eliminerar en stor del av vad som brukade vara kärnan för en IT-avdelning.

I stället finns det andra kompetenser som kommer att vara avgörande för framgång. Om ansvaret för att hantera mer eller mindre alla aspekter av programlandskapet läggs på tjänsteleverantören, måste organisationer utveckla en vettig förmåga för att utfärda kravspecifikationer och hantera servicenivåavtal. Detta är för att säkerställa att varje applikation faktiskt underhålls, drivs och utvecklas på ett sådant sätt att det passar applikationens syften och den kan leverera önskat värde. Sådan kompetens får dock inte, och bör förmodligen inte, hållas inom en IT-avdelning. Snarare bör de hållas inom affärsavdelningen och de olika applikationerna ska kunna nyttjas för att säkerställa närheten till slutanvändare och affärskontext till vilken anpassning måste säkras. Med detta sagt, kan vissa kompetenser för att hantera övergripande krav och servicenivåavtal specifikt för organisatoriskt övergripande arkitektoniska och infrastrukturella aspekter fortfarande vara bra att hålla kvar i någon form eller i en central IT-avdelning .

Den framtida IT-avdelningen kommer existera, men blir betydligt smalare
Så, vad har vi kvar? Kanske inte en helt eliminerad IT-avdelning, men en betydligt smalare, både när det gäller omfattning och personal, och som fokuserar endast på de centrala, företagsomfattande IT-funktionerna, så som IT-arkitektur, leverantörshantering, administration av infrastruktur och någon form av operativt stöd.

Vi kommer också få en affärssida med en betydligt större efterfrågan på IT-kompetens. För att organisationer ska kunna bemöta sådana förändringar på ett framgångsrikt sätt, blir det en absolut nödvändighet för professionella inom IT att bli affärsexperter, medan professionella inom affärer behöver skapa ännu mer förståelse för hur kapaciteten inom teknik kan nyttjas. Det här innebär inte att expertisen och kapaciteten från den traditionella IT-avdelningen kommer försvinna, de integreras helt enkelt bara till de olika funktionerna i verksamheten, men IT-avdelningen som vi brukade känna till den är förmodligen snart ingenting annat än ett minne.

Behöver du hjälp med att framtidssäkra din IT-avdelning? Då är du varmt välkommen att kontakta Maja Robersson, ansvarig för våra tjänster inom IT-strategi.