Skip to content

Medarbetarresa på Södra - Del 3

Vi kommer i en serie bloggposter följa ett pågående projekt som Knowit Digital HR gör tillsammans med Södra. Syftet med projektet är att kartlägga upplevelsen och medarbetarresan som en grund till Södras utvecklade HR-erbjudanden och stödjande digitala landskap.

Medarbetarna skisserar framtiden - Starka drivkrafter till förändring

Under förra workshopen kartlade vi nuläget i tre huvudsakliga faser – inför, under och efter en anställning. Inom dessa faser lät vi deltagarna fastställa de viktigaste aktiviteterna, hur och var dessa utförs och de upplevelser och problem som kopplas till dem, liksom viktiga arbetssituationer och förbättringsidéer.

Innan jul träffades vi igen och då handlade det om att samla upp vilka drivkrafter och trender, interna och externa, som rör medarbetarresan och medarbetarupplevelsen. Södras nya strategi har visat sig vara en stark drivkraft till förändring och vi tittade även på hur medarbetarnas förväntningar på service och tjänster har utvecklats och kommer att utvecklas över tid.

En enklare digital upplevelse

Det är grundläggande idag att tillgängliggöra information och tjänster och anpassa och automatisera dem för olika medarbetargrupper. De har högt ställda förväntningar på den digitala upplevelsen – den ska vara enkel och enhetlig i sin utformning men också effektiv och engagerande för att skapa ett bättre flyt i vardagen. Workshopteamet var eniga om att det inte handlar om digitalisering för sakens skull utan att nycklarna ligger i att digitalisera rätt saker och att införandet behöver ta hänsyn till olika tekniska mognadsgrader hos medarbetarna.

Nytänkande vision och målbild

För att förbereda gruppen på att skissera framtidens medarbetarresor genomförde vi en klassisk löpsedelsuppgift som innebär att skapa ett omslag på en populär tidskrift. Den beskriver vad som gjort Södras nya medarbetarresor till en succé. Genom att be workshopteamet formulera rubriker och artikelinnehåll, skriva citat från olika medarbetargrupper och exemplifiera med koncept och effekter blir det framtida läget mer konkret. Att först värma upp med att snacka om drivkrafter, trender och förväntningar gjorde denna uppgift fokuserad och kreativ med hög nivå på resultatet.

På löpsedeln lyftes hur människan sätts ännu mer i centrum och ges verktyg för att driva sin egen utveckling och styra var hon bäst kan göra skillnad. En strömlinjeformad Onboarding och en rollspecifik Introduktion möjliggör för medarbetarna att snabbt komma igång med arbetet, minska risker för olyckor samt samarbeta bättre över gränserna tvärs avdelningar på Södra.

Steg för steg mot målbilden

En naturlig avslutning på workshopen var att identifiera och prioritera effektmål för att veta att vi steg för steg förflyttar oss mot vision och målbild. De effektmål som fick högst prioritet handlade om produktivitet, lärande och engagemang på olika sätt.

Med en bra bild över vilka medarbetargrupper som är i fokus, kartlagda medarbetarresor i nuläget och nu även en skisserad målbild så är workshopteamet redo att kartlägga medarbetarresor i börläget.

 

Hur skapas egentligen ett intresse för förändring?

Några viktiga utgångspunkter i angreppssätt är att:

  • Involvera rätt intressenter och nyckelpersoner för att få samsyn mellan olika perspektiv och skapa förutsättningar för ett brett förändringsarbete från start

  • Knyta an till verksamhetens strategier och viktiga mål samtidigt som trender i omvärlden och medarbetarnas förväntningar fångas upp

  • Gör resultatet begriplig och verklighetsförankrad genom visualiseringar och workshopuppgifter som utgår från ett utifrån-och-in-tänkande med medarbetarna i fokus

  • Formulera berättelser och beskriv arbetssituationer på ett sätt som gör att medarbetare och beslutsfattare förstår hur förändringen berör dem i praktiken

  • Visa att det går att omsätta resultatet i konkreta värdeskapande åtgärder på kort och på lång sikt, det vill säga både hur konkreta problem i dag kan hanteras liksom värdet av en större omställning

 

I nästa inlägg, som blir det sista i denna serie, kommer ni att få följa med när vi kartlägger den nya, framtida medarbetarresan för att få bort slöserier, optimera delar av resan men också kanske en del mer radikala förändringar för att möjliggöra nya arbetssätt och digitala möjligheter.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?
Ta kontakt med oss eller någon av våra kollegor på Knowit 


Erika Fricke

Management Consultant
Knowit Insight Accelerate 

 


Henrik Gustafsson

Digital strateg / Verksamhetsdesigner
MovingMind