Skip to content

Dags att överge begreppet ”överlämning” i kravarbetet!

Arbetet med att ta fram en lösning på ett behov eller problem involverar ofta många personer, alla med olika ansvarsområden, kompetenser och uppgifter. I en processorienterad verksamhet samverkar dessa för att uppnå ett resultat, där var och en bidrar med sin del utifrån hur behov, krav och lösning ser ut.

Likväl talar vi ofta när det kommer till krav om överlämning av dessa mellan olika roller i initiativet. Detta är något som skapar ett problem eftersom det i begreppet överlämning lätt tolkas, medvetet eller omedvetet, som att man överlåter ansvaret för dessa till någon annan. Risken blir att man som kravansvarig tar ett steg tillbaka och väntar på att en lösning skall presenteras eller få ett kvitto på att beställaren är nöjd. Inget kan vara mer fel!

Krav är aldrig ”klara” förrän de har omsatts i en lösning och denna har godkänts av beställaren. Det innebär att kravens omfattning och innebörd kan komma att påverkas under hela resan. När väl arbetet med en lösning påbörjas, likväl som under godkännandefasen, kan det visa sig att det finns begränsningar eller möjligheter som påverkar kraven och som man som kravansvarig måste ta ställning till.

Vad vi måste förstå är att det en samverkan istället för överlämning vi måste få till stånd. Där involveringen är självklar och motiverad utifrån den roll och det ansvar man har i sammanhanget och tillsammans utvecklar man en förståelse för vad som skall bli slutresultatet. Att graden av involvering som kravansvarig kan förändras beroende på var man befinner sig i initiativet är en sak men ansvaret för kraven är och förblir detsamma.

Genom samverkan uppnår vi en mer naturlig närvaro och kontinuitet bland de involverade. Det blir mer självklart vem, när och varför man skall samla de som behöver närvara. Samverkan är också viktigt med tanke på alla överväganden som kommer att behöva göras under ett initiativ och som får en påverkan på hur arbetet bedrivs och i förlängningen dess resultat. Ju fler som känner till dessa, hur de togs och varför, desto smidigare blir samarbetet.

M.a.o., vi behöver sluta att prata i termer av överlämning inom ramen för ett förändringsinitiativ och istället fokusera på samverkan. Det leder till ett smidigare samarbete och dessutom tror jag att det blir ett roligare initiativ att arbeta i när det grundar sig på det senare!

Daniel Burén, Require AB