Skip to content

Hur du lyckas med acceptanstest av upphandlade system

Med detta inlägg vill jag dela med mig av de erfarenheter jag har införskaffat under mina konsultuppdrag. Min förhoppning är att du som läsare ska få användbara tips vad gäller acceptanstester av upphandlade system.

Extern leverantör, god kommunikation och välskrivna avtal

Det är utmanande att vara acceptanstestare när leverantören är en extern part. Många gånger befinner sig leverantören inte i samma stad eller i samma land. Situationen ställer krav på god kommunikation och lyhördhet både från beställaren och leverantörens testare. Något som i teorin låter enkelt men som i praktiken ofta orsakar förseningar. Ett sätt för att minimera problem är avtal, i avtalen ställs de krav beställaren har på leverantörens testarbete. Ha därför som vana att alltid vara uppmärksam på vad som skrivs i avtalen.

12 tips för lyckade acceptanstester

Går det att lyckas med acceptanstest vid upphandlade system? Och i sådana fall hur? Nedan följer mina bästa tips. Först och främst tänk på att; för i princip alla av dessa punkter går det att ta höjd redan i upphandlingsfasen. Det blir då direkt tydligt för leverantören vad beställaren kräver. Såhär undviker du de värsta fallgroparna vid acceptanstest av upphandlade system: 

1. Beställ testmiljöer tidigt i projektet, i stora organisationer tar sådant tid.

2. Tydliggör tidigt ansvarsfördelningen mellan acceptanstest och systemtest för test av buggar.

3.  Upphandlingskraven bör granskas av en person med testerfarenhet. På så vis fastställs testbarheten. Observera; kraven ska vara tydliga - de bör inte lista exempel.

4. Besluta tillsammans med leverantören start- och slutkriterium för testerna innan projektet startar. Det ska framgå hur många fel det får finnas. Den avtalade mängden baseras på allvarlighetsgrad när systemtest lämnas över till acceptanstest och när acceptanstest avslutas.

5. När ett upphandlingskrav bryts ner till ett eller flera detaljerade systemkrav, begär av leverantören att det enkelt ska gå att spåra systemkraven till upphandlingskravet. Denna punkt är viktigt, det är nämligen upphandlingskravet som valideras, därmed måste acceptanstest veta om upphandlingskravet är redo för att testas (systemkraven är implementerade).

6. Leverantören bör gå igenom sin tolkning/lösning av upphandlingskraven med projektet och med verksamheten. Det är viktigt att även acceptanstest deltar för att förstå den valda lösningen, om den skiljer sig från upphandlingskravet bör det noteras.

7. Begär att beskrivningen av upphandlingskravet alltid uppdateras när den valda lösningen skiljer sig från det ursprungliga upphandlingskravet. Det är annars svårt för acceptanstest att veta om kravet är uppfyllt eller inte.

8. Försök påverka projektet att dela upp systemet i flera releaser/iterationer som produktionssätts var för sig. Detta för att undvika förstora testobjekt vilket leder till risk för många buggar som leverantören inte hinner rätta.

9. Om leverantören väljer ett agiltarbetssätt tänk då på följande:

  • Begär av leverantören att de visar vilka krav de kommer implementera i varje sprint. Detta möjliggör förberedelser av acceptanstester efter varje sprint.
  • Att acceptanstest har tillgång till en testmiljö som leverantören laddar upp senaste sprintrelease på. Då kan acceptanstest testa om det finns avvikelser mot upphandlingskraven.
  • Att det inte får vara en överraskning vad som kommer att visas på demon. Det ska vara planerat av leverantören och förmedlat till beställaren

10. Använd ett testverktyg, exempelvis HP-ALM, där krav, tester och avvikelser kan hanteras. Det underlättar spårbarheten.

11. Tänk på att målet för acceptanstest är att säkerställa att verksamhetens behov är uppfyllda. Det är därför extra viktigt att verksamheten kontinuerligt validerar systemet. Engagera verksamheten i framtagandet av acceptanstesterna så tidigt som möjligt.

12. Kräv av leverantören att de har tidsplanerat felrättningar under acceptansperioden. På så vis kan de fel som hittas snabbt rättas och testas om av verksamheten.

Att acceptanstesta upphandlade system är extra intressant eftersom vi som medarbetare säkerställer att systemet som produktionssätts uppfyller verksamhetens behov. Ett arbete som underlättas om projektet sätts upp rätt redan från start. Lycka till!