Skip to content

Varför du bör ISO/IEC 27001-certifiera din organisation

Det finns flera fördelar med att certifiera sin organisations säkerhetsarbete. Men det är långt ifrån alla som gör det. Varför är det så? Här nedanför går jag igenom sju anledningar till varför du bör certifiera din organisation enligt ISO/IEC 27001.

1. Världsledande och oberoende kvalitetsstämpel för din organisation

ISO/IEC 27001 är världens ledande standard från de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC gällande styrning av informationssäkerhet. På frågan om en organisation med en ISO/IEC 27001-certifering automatiskt har bättre styrning av sin informationssäkerhet, är svaret både ja och nej. En certifiering innebär att en oberoende part intygar att er informationssäkerhet lever upp till vedertagna krav och blir en kvalitetsstämpel som intygar att din organisation håller en hög lägsta nivå.

2. Efterfrågan och förväntningar från kund

Kunder förväntar sig i allt större utsträckning att deras leverantörer kan bevisa att informationssäkerheten är god för att de ska vilja göra affärer. Det finns också kostnadsincitament för organisationer att arbeta med en certifierad leverantör, då en informationsläcka kan få stora konsekvenser.

Arbetar din organisation i samarbete med offentlig sektor? Då är nästa punkt för dig.

3. Högsta prioritet från myndigheter

Informationssäkerhet har också fått högsta prioritet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram en handlingsplan. Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations och cybersäkerheten i samhället.

4. Automatiskt efterlevnad av rättsliga krav

Så gott som alla rättsliga krav inom dataskydd och informationssäkerhet, i olika branscher, innefattar att man ska ha ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete som man automatiskt erhåller genom att efterleva ISO/IEC 27001.

5. Hjälp med prioritering och fokus på förbättring

Genom att certifiera din organisation får ni återkommande uppföljning av ert informationssäkerhetsarbete och status på hur ni lever upp till standarden. Mindre resurser och tid behöver läggas på egen utvärdering och kontroll då uppföljningen hjälper er att prioritera och fokusera på vad ni behöver förbättra.

6. Förenklad kravställning i avtal mellan kund och leverantör

Om du har en certifering blir det enklare för både kunder och leverantörer att referera till vad som ska gälla mellan parterna med avseende på informationssäkerhet. Istället för att lista många komplexa krav kan ni då referera till att standarden ISO/IEC 27001 efterlevs respektive ska efterlevas.

7. Smidiga lösningar för att certifiera ditt informationssäkerhetsarbete

Varför ryggar så många inför blotta tanken på att certifiera sitt säkerhetsarbete? Svaret är faktiskt ganska enkelt. Det är för att man upplever att det ska bli en enorm byråkrati som ska upprätthållas. Men i dag finns det smidiga lösningar och effektiva metoder som gör din certifiering kostnadseffektiv.

Vill du lära dig mer om hur du smidigt kan certifiera din organisiation enligt ISO/IEC 27001? Läs mer om ISO27K – som i en liten ask i vårt blogginlägg Varför ryggar man inför tanken att certifiera sitt säkerhetsarbete?