Skip to content

Vad händer inom Sveriges säkerhet? En sammanfattning av höstens säkerhetsskyddsnyheter

Nu när vi är inne på 2021 tänkte jag passa på att sammanställa några nyheter inom säkerhetsskydd från hösten som gått, vilket du inte vill missa!

En av nyheterna är de beslutade förändringarna i säkerhetsskyddslagen utifrån Prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet som trädde i kraft den 1 januari 2021. Lagändringarna med tillhörande förordningsändringar innebär i korthet en större skyldighet för verksamhetsutövaren och utökade möjligheter för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att granska och stoppa överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren kommer vid planerad överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet vara skyldig att genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning inkluderande en lämplighetsprövning. Inför överlåtelsen blir verksamhetsutövaren även skyldig att samråda med en samrådsmyndighet.  Samrådsmyndigheten ges möjlighet att förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst att fatta beslut att en överlåtelse inte får genomföras (besluta om förbud). En överlåtelse som strider mot ett sådant förbud kommer att vara ogiltig.

En annan lagförändring som föreslagits är Prop. 2020/21:30 – Totalförsvaret 2021–2025, vilken föreslås träda i kraft den 1 februari 2021. Propositionen förklarar att samtliga aktörer inom totalförsvaret ska ha en god informations- och cybersäkerhet och att verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet behöver stärka sitt säkerhetsskydd. Propositionen trycker på en ökad rapportering till MSB och anmälan till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, samt att det är nödvändigt att informations- och cybersäkerhetsfrågor beaktas redan i anskaffningsfasen.

Remisstiden för SOU 2020:29 – En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret tog slut 30 oktober 2020. Remissvaren ligger på regeringens hemsida och kan läsas. Sammanfattningsvis kan sägas att remissen tillstyrks, men att det finns ett flertal synpunkter gällande bland annat signalspaningsinriktning, samverkansformer, en ny myndighet, gränsdragningar mot andra myndigheter och incidentanmälan.

Det är även pågående delbetänkande för SOU 2020:58 – EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelse om cybersäkerhetsäkerhetscertifiering. Utredningen har haft som uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser med anledning av EU:s Cybersäkerhetsakt och ska i slutbetänkande den 1 mars 2021. I slutbetänkandet ska analys och bedömning redovisas om det ska införas krav på certifiering av vissa produkter, tjänster eller processer som är av betydelse för Sveriges säkerhet och om det ska utses en nationell myndighet (FMV/CSEC) som ansvarar för dessa.

 

Informationen är insamlad och sammanfattad från Knowit Cybersecurity & Laws Säkerhetsskyddsforum. Forumet hålls med jämna mellanrum med ett urval av relevanta aktörer inom säkerhetsskydd i Sverige, vilka samlas för att diskutera nyheter och relevanta teman inom säkerhetsskydd.