Skip to content

Synergier mellan UX-design och Inbound Marketing

Nyligen satte vi ihop ett anbud åt kund som efterfrågade vägar fram för att stärka sin digitala närvaro och öka spridningseffekten av sin publicerade information. Mitt ansvar låg grundat i själva användarupplevelsen; koncept och UX, tillsammans med en kollega från vårt Performance-team, specialiserad på inbound marketing. Tillsammans skapade vi ett koncept där vi använde inbound-metodiken som fundament. Vad som följer nedan är de insikter jag tog med mig ifrån processen.

Digitaliseringen i stort

Tittar man först på digitaliseringen i stort, och den snabba teknikutveckling, så driver den fram nya beteenden och förväntningar från kunder, partners och andra användargrupper. Det här skiftet förändrar och skapar i sin tur nya kommunikativa beteenden och behov som verksamheter måste beakta och anpassa sig till, för att möta webbsidebesökarens förväntningar och förbli relevanta. Sannolikt kommer inte utvecklingstakten att minska, utan snarare accelerera ytterligare. Den stora utmaningen ligger då för en verksamhet i att kontinuerligt omsätta insikter och se digitala möjligheter att anpassa sig till.

När det gäller satsningar på digital media är tillgänglighet och service prioriterat. I takt med att de tekniska möjligheterna ökar blir användare också mer och mer bekväma i sättet de konsumerar information och sätter därför högre krav, ingen förväntar sig längre att det ska krävas en ansträngning för att ta del av information, utan tvärtom.

Enligt MPRTs rapport Mediakonsumtion 2017 är det videotjänster, on-demand och plattformar så som YouTube och Netflix som går starkt som format, samtidigt som sociala medier allt tydligare tar mark som den primära nyhetskällan hos framförallt yngre målgrupper. Intressant, icke sant? Dessa digitala beteendeförändringar, ändrade informationskopplade konsumtionsvanor samt hur informationsdriven omvärlden är och har blivit under de senaste decennierna sätter i sin tur press på organisationer att anpassa sina gränssnitt, kanaler och mediala satsningar efter vad användarna efterfrågar. När det genereras och sprids så pass mycket information så blir det också än mer viktigt att ha möjlighet att följa upp och mäta sin kommunikativa inverkan och genomslagskraft – känna till och tillgodose sina besökares behov.

Inbound Marketing + UX = SANT

Det är här kontinuerlig webbanalys och inbound marketing kommer in i bilden. Inbound marketing representerar processen att locka besökare till din webbplats genom förtroendeskapande och relevant innehåll, för att där konvertera dem till leads och slutligen nöjda kunder via digitala kanaler och på mottagarens villkor. Detta öppnar också upp för mervärdet som kommer med att ha relevant information tillgänglig. Alla organisationer säljer inte och måste inte konvertera sina besökare, men besökarna kommer alltid vilja ha relevant och välstrukturerad information när de besöker din sida. Inbound-metodiken lär oss att i ett första steg attrahera besökare genom innehåll publicerat i ett redaktionellt format och i sociala medier. Här kopplas inbound-strategier tydligt ihop med content marketing, social medie-marknadsföring och går även utmärkt att kombinera med andra marknadsföringskanaler; så som Google-annonsering via Google Adwords och nyhetsbrev, för att förstärka spridningens effekt.

Den lösning som vi tillslut presenterade blev därför en plattform, för olika typer av medialt innehåll, som var uppbyggd på ett webbanalytiskt bloggverktyg – plattformen och verktyget är alltså ett. Detta resulterar, för en organisation som lär sig att använda verktyget på rätt sätt, i obegränsat med möjligheter för att kontinuerligt mäta hur innehållet tas emot, vad som faktiskt fungerar och på så vis få insikter och se möjligheter till förbättring av sin kommunikation samt ökad konverteringspotential. När det gäller design och koncept, som ofta är grundat i en känsla (något subjektivt), så ska det alltid vara rotat i det du kan mäta. Det vill säga all den data som faktiskt finns tillgänglig idag, annars förlorar den sitt reella värde – mina två cents på hur jag tycker man bör arbeta idag. 

New call-to-action