Skip to content

Ransomware - Att vänta sig det oväntade

I en digital era där ransomware inte längre bara är en möjlighet utan en daglig realitet, har säkerheten aldrig varit mer kritisk. Företag står inför en ökad risk för IT-attacker trots stora investeringar i skyddsåtgärder. I det här blogginlägget går vi igenom vad ni som organisation behöver ha på plats för att ta kontroll över säkerheten innan ni drabbas av en incident. 

Knowit möts nästan dagligen av kunder som beskriver en ökande oro över deras nuvarande säkerhetsstatus. Vi har sett att även stora bolag kan känna sig utsatta och känslan av säkerhet som en gång fanns är inte längre given. 

För att proaktivt förebygga incidenter är det viktigt att ställa rätt frågor:  

  • Är våra processer och rutiner anpassade för att hantera nuvarande hot?  

  • Är vår information skyddad effektivt och hur väl fungerar våra kontroller? 

Ingen strategi är felfri, och det är avgörande att vara förberedd för det värsta. Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att det finns planer för att hantera det. Nedan beskriver vi centrala delar av en strategi för att förebygga och förbereda sig för incidenter: 

En katastrofåterställningsplan är ett omfattande dokument som företag använder för att snabbt återställa sina IT-system och data efter en katastrofal händelse. I denna plan ingår exempelvis detaljer kring backuprutiner. Målet är att minimera driftstopp och dataförlust för att skydda organisationens fortlevnad. 

En incidenthanteringsplan är en strukturerad metod för att hantera och begränsa konsekvenserna av ett säkerhetsintrång. Planen bör inkludera en beskrivning för hur man identifierar, undersöker, och begränsar en incident. Den bör också innehålla kommunikationsstrategier för att informera interna och externa parter, samt metoder för att spåra och dokumentera händelseförloppet. 

Kontinuitetsplan är en strategi som identifierar de kritiska funktionerna i en organisation och de processer som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten under och efter en störning.  

Riskvärdering: Identifiering av olika scenarier som skulle kunna leda till affärsavbrott. 

Affärsverksamhetens prioriteringar: Vilka funktioner måste upprätthållas för att företaget ska kunna fungera? 

Återhämtningsstrategier: Metoder för att återuppta kritiska verksamhetsprocesser? 

Plan för resurser och kommunikation: Identifiering av nödvändiga resurser och kommunikationsplaner för att hålla alla informerade. 

Återhämtningspersonal: Uppgifter och ansvarsområden för teamet som ansvarar för återhämtning. 

Testning och övningar: Regelbunden granskning och övning av planen för att säkerställa dess effektivitet. 

Dessa planer är avgörande för att säkerställa att organisationen kan hantera och återhämta sig från säkerhetshot och incidenter på ett effektivt sätt. Genom att utveckla och förbättra dessa planer kan företag uppnå större motståndskraft och säkerhet. Ett företag som förbereder sig genom att försäkra att alla rimliga tekniska kontroller finns på plats och att riskhanteringsstrategier är anpassade efter företaget har goda förutsättningar att både minska risken för incidenter och att åtgärda incidenter när de väl inträffar. 

I slutändan handlar det om att ta kontroll över sin säkerhet.