Skip to content

Nya Dataskyddsförordningen: Nuläge+

Knowit Secure underlättar en snabb och kostnadseffektiv omställning till nya arbetssätt enligt dataskyddsförordningen.

Inom kort kommer dagens nationella lagstiftning om skydd av personlig information (PuL) att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning. För att våra kunder snabbt ska kunna sätta sig in i vad den innebär för dem har Knowit tagit fram en metod för att identifiera nuläget och planera för fortsatt arbete.

Stora bötesbelopp, men med möjlighet till ”försäkring”
Kraven på att skydda personuppgifter skall enligt plan vara uppfyllda till sommaren 2018. Eftersom bötesbeloppen kan bli upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen beroende på vilket som är störst, seglar de upp som en av företagens större risker. Det finns också möjlighet till att ”försäkra sig” mot sanktionerna genom att exempelvis certifiera sig inom informationssäkerhet.

image001Knowit har metoden
I Nuläge+ ingår en identifiering av nuläge samt en handlingsplan för hur just din organisation ska kunna uppfylla dataskyddsförordningens krav.

I metodens första steg intervjuas nyckelpersoner och dokumentation granskas. Det innebär att nuvarande hantering av personuppgifter jämförs mot kraven i dataskyddsförordningen. Vid större organisationer och projekt använder vi ett verktygsstöd för att effektivt kunna arbeta över flera organisationer och länder. I nulägesanalys+ ingår att identifiera nuläget inom:

- Hantering av personregister
- Regulatoriska krav
- Administrativa och tekniska dataskyddsåtgärder
- Riskhantering (risk-och sårbarhetsanalys)
- Säkerhetsincidenthantering
- Informationsklassning
- Privacy by design
- Styrdokument processer
- Kommunikation

En väl genomarbetad metod och förberedda intervjumallar gör att du snabbt kan få överblick hur du kan uppfylla dataskyddsförordningens krav.

Boka möte med Åsa för mer information:

Åsa Schwarz, asa.schwarz@knowit.se, 072-704 70 80