Skip to content

Maximera framgång med teamleverans

Att använda teamleverans inom konsultbranschen kan vara en effektiv strategi för att möta kraven på kompetens, kontinuitet, kapacitet och kommunikation. Genom att kombinera olika specialiteter och perspektiv kan ett team erbjuda en heltäckande lösning som kan överträffa förväntningarna. I denna bloggpost utforskar vi fördelarna med teamleverans och hur man hanterar utmaningar som kan uppstå. Från att dra nytta av olika kompetenser till att skapa en stark kommunikationsstruktur, upptäck hur teamleverans kan maximera framgången för komplexa och omfattande uppdrag.

Inledning

I veckan stod vi ånyo inför en kund som sökte en konsult. Detta i sig är ju inget nytt men när betoningen hamnar på en konsult, uppstår ibland ett problem. Våra uppdrag ställer ofta krav på både bred och djup kompetens – detta var inget undantag. Mer därtill innebar uppdraget ett både långt och omfattande projekt, det sträckte sig över flera år för en komplex organisation med många avdelningar och tusentals anställda. Ett sådant uppdrag ställer stora krav på konsultens förmåga att planera och genomföra projektet, att kunna prioritera och hantera flera brådskande och viktiga åtaganden samtidigt. Sist men inte minst fordras en hög grad av tillgänglighet samt en god förmåga att leda och kommunicera.

Inga av dessa utmaningar är särdeles ovanliga och det är inte de i sig själva som utgör problemet. Istället är kärnan av problemet att det förväntas att uppdraget bäst levereras av en person. På Knowit är vi dock kända för vår förmåga att ta oss an och lösa problem, och här är således vårt svar på problemet – teamleverans.

I den här bloggen listar jag en allitteration av fyra starka argument för teamleverans under rubrikerna kompetens, kontinuitet, kapacitet, och kommunikation.

En bild med orden kompetens, kontinuitet, kommunikation, kapacitet.

Kompetens

Teamleverans ger fördelen av bredare och djupare kompetens. Genom att ha ett team av konsulter med olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv kan man dra nytta av deras samlade expertis för att erbjuda en mer mångsidig och heltäckande lösning. Även om konsulternas kompetens ibland är överlappande kan varje konsult bidra med sin individuella och därmed unika kompetens och specialistkunskap. Genom att kombinera och integrera olika infallsvinklar kan teamet därför utnyttja den samlade kunskapen för mer innovativa och effektiva lösningar för att möta uppdragens krav.

Trots de uppenbara fördelarna med bredare och djupare kompetens genom teamleverans finns det också en potentiell risk. Det kan vara utmanande att säkerställa att varje medlem i teamet har rätt expertis och erfarenhet för att effektivt hantera de specifika utmaningarna i projektet. Det är därför viktigt att noggrant välja och sammanställa teammedlemmarna för att säkerställa en passande kompetensmix och att eventuella brister i kompetensmatchning hanteras på lämpligt sätt.

Vi på Knowit har dock stor erfarenhet av teamleverans och att sätta samman effektiva och högpresterande team. Sammanfattningsvis erbjuder teamleverans en fördelaktig möjlighet att dra nytta av bredare och djupare kompetens genom att kombinera olika specialiteter och perspektiv. Genom att samla olika konsulters expertis kan man skapa en starkare och mer heltäckande lösning som kan möta kundens behov och förväntningar på ett bättre sätt.

Kontinuitet

Teamleverans möjliggör en högre grad av kontinuitet och redundans inom ett uppdrag. Om en konsult blir sjuk, behöver ta ledigt, eller av andra anledningar är otillgänglig kan den andra konsulten fortsätta arbetet utan avbrott. Genom att ha flera medlemmar i teamet kan man skapa en backup-plan och säkerställa att arbetsflödet kan fortsätta utan avbrott. Detta är särskilt viktigt för långvariga uppdrag där konsekvent prestanda och tillgänglighet är avgörande. Dessutom skapar teamleveransen ett strukturkapital och ett institutionellt minne vilket minskar risken för kunskapsförlust vid personalomsättning och främjar långsiktig framgång för uppdraget.

Ett motargument är risken för att det uppstår otydlighet kring ansvarsfördelningen. När flera personer är involverade i en teamleverans kan det bli svårt att fastställa vem som är ansvarig för olika aspekter av projektet. Det kan uppstå bristande tydlighet kring ansvarsfördelningen för olika uppgifter, vilket i sin tur kan leda till förseningar eller kvalitetsproblem.

På Knowit hanterar vi detta genom att tidigt och tydligt definiera ansvarsområden och kommunikationskanaler inom teamet. Genom att etablera en tydlig struktur och tydliga roller kan man undvika förvirring och bristande ansvarsskyldighet. Vidare har vi rutiner för regelbunden kommunikation inom teamet samt och utvärdering av framsteg och prestationer för att säkerställa att alla medlemmar hela tiden är medvetna om sina roller och ansvar. På så vis kan vi säkerställa en smidig framdrift av uppdraget och undvika förseningar eller kvalitetsproblem.

Kapacitet

Genom att ha flera konsulter i ett team kan man öka arbetskapaciteten och hantera ett större arbetsflöde samtidigt. Det möjliggör att flera uppgifter kan tas itu med parallellt, vilket leder till ökad produktivitet och snabbare framsteg. Genom att fördela arbetsbelastningen inom teamet kan man effektivt hantera projektets krav och leverera högkvalitativa resultat inom den angivna tidsramen. Att ha tillgång till fler resurser och kompetenser gör det också möjligt att hantera större och mer komplexa projekt som annars skulle vara svåra att genomföra ensam.

Det är dock viktigt att vara medveten om och hantera potentiella konflikter och ojämn arbetsfördelning inom teamet. För att undvika detta i samband med teamleverans skapar vi på Knowit tydlighet kring arbetsfördelningen och säkerställer redan innan uppdragsstart att alla medlemmar känner sig delaktiga och motiverade. I hela företaget såväl inom team tillämpar vi en transparent och samarbetsinriktad kommunikation. Ytterst bidrar det här till en positiv arbetsmiljö inom teamet som ofta smittar av sig positivt på kundorganisationen.

Sammanfattningsvis möjliggör teamleverans en ökad arbetskapacitet genom att hantera ett större arbetsflöde och möjliggöra parallellt arbete. Det ger tillgång till fler resurser och kompetenser, vilket underlättar hantering av större och mer komplexa projekt. Samtidigt är det lättare att förebygga och hantera konflikter genom tydlig kommunikation, transparent arbetsfördelning och en samarbetsinriktad kultur inom teamet och kundorganisationen.

Kommunikation

Genom teamleverans främjas en öppen och effektiv kommunikation både inom teamet och mot externa parter. Inom teamet finns möjlighet till diskussioner och utbyte av idéer kring utmaningar och lösningar, vilket leder till förbättringar av arbetet genom att ta fram de mest effektiva processerna och arbetssätten. Genom att kunna diskutera flera perspektiv och tankesätt inom teamet kan mer välgrundade beslut fattas, vilket säkerställer att alla aspekter beaktas och leder till mer genomtänkta och robusta lösningar för kunden.

Externt, när det finns flera konsulter i teamet finns det en större pool av resurser tillgängliga för att svara på frågor, hantera förfrågningar och kommunicera med olika intressenter. Om en konsult inte är tillgänglig eller upptagen med en annan uppgift, kan en annan konsult i teamet kliva in och ta hand om kommunikationen. Detta minskar risken för förseningar eller brist på respons, vilket kan vara särskilt viktigt i situationer där snabba beslut eller åtgärder krävs.

Det är dock viktigt att hantera eventuella kommunikations- och samordningsutmaningar som kan uppstå i ett team med flera medlemmar. För att övervinna dessa utmaningar är det viktigt att inrätta en klar och tydlig kommunikationsstruktur både inom teamet och mellan teamet och kundorganisationen. För oss på Knowit innebära detta att etablera regelbundna möten, använda digitala verktyg för att underlätta kommunikationen och definiera ansvarsområden och kommunikationskanaler.

Sammanfattning

Teamleverans inom konsultbranschen erbjuder flera fördelar inom kompetens, kontinuitet, kapacitet och kommunikation. Genom att dra nytta av olika kompetenser kan teamet erbjuda en bredare och djupare kunskapsbas. Kontinuiteten säkerställs genom att ha flera medlemmar som kan fortsätta arbetet vid hinder eller frånvaro. Arbetskapaciteten ökar genom fördelning av arbetsbelastningen. Effektiv kommunikation inom teamet främjar bättre beslutsfattande och mer effektiva processer. Teamleverans är helt enkelt ett effektivt tillvägagångssätt för att möta komplexa och omfattande uppdrag och leverera högkvalitativa lösningar.