Skip to content

Knowits cookieserie #3: Analys genom cookies

Möjligheten att djupdyka i vad som kan upplevas som en oändlig tillgång av webbdata från verktyg som Google Analytics har länge varit en lyx som analytiker och andra intressenter tagit för givet. På senare tid har regleringen på dataskyddsområdet förtydligats och branschen har fått nya regler att förhålla sig till, kort och gott för att värna om besökarnas integritet. Vad innebär de nya reglerna för digital analys? Kommer man inte längre kunna följa upp besökares beteende och utfall av olika kampanjer? Ser vi slutet på ”data-eran”? I del 3 av vår bloggserie försöker vi reda ut en del frågetecken och ge svar på några av de frågor vi fått från både kunder och kollegor den senaste tiden.  


I
del 1 gick vi igenom kraven på samtycke och i del 2 gick vi igenom vad som är viktigt att tänka på om cookien innehåller personuppgifter.  

Varför digital analys? 
Att data är en väldigt viktig resurs för företag idag är knappast en överdrift. Trots det är det förvånansvärt få företag som nyttjar den webbdata man har till sitt förfogande, fullt ut. Digital analys handlar om att förstå besökares beteende baserat på data från analysverktyg som exempelvis Google Analytics. Man försöker förstå hur och varför datan ser ut som den gör, i syfte att förbättra både upplevelse och utfall. I korta drag: Digital analys hjälper företag och organisationer att fatta bättre beslut med hjälp av data som del av beslutsunderlaget. 

Vad innebär lagkraven för digital analys? 
Cookies utgör en viktig del i insamlandet av data och som ni redan har läst tidigare i vår bloggserie utvecklas allt fler krav angående just användningen av cookies. Vad innebär då de här lagkraven för digital analys? Utvecklingen med hårdare krav på cookiesamtycke har i praktiken lett till mer begränsad mängd data till verktyg som Google Analytics eller Facebook Ads. 


Hur ser framtiden ut för digital analys?
 
Det finns en stor efterfrågan på starkare skydd av personuppgifter inom EU. 82 % av internetanvändare i EU säger att det är viktigt att verktyg som registrerar vad de gör på nätet, genom exempelvis cookies, bara ska kunna användas efter att de gett sitt godkännande.1 Eftersom de nuvarande cookiebestämmelserna har lett till en överbelastning av begäran av samtycke förs diskussioner på EU-nivå om att ta fram mer användarvänlig cookiereglering. Lagförslaget är ännu just det – ett förslag, och det kommer dröja innan de nya reglerna träder i kraft.  


På kort sikt kommer de företag som följer de hårdare lagkraven på cookiesamtycke att få en begränsad mängd webbdata att jobba med. Det innebär att data som t.ex. sessioner och sidvisningar sjunker mer eller mindre drastiskt jämfört med tidigare och det blir därmed svårt att jämföra hur man presterat från tiden före samtyckeskraven till tiden efter samtyckeskraven. Kan man ändå använda den befintliga (om än begränsade) datan på ett bra och givande sätt? Ja, genom att titta på förhållanden mellan olika typer av data kan vi dra slutsatser liknande det vi gjort tidigare. Exempel på sådana förhållanden är konverteringsfrekvens, bounce rate, sidor per session, slutförda köp eller event per användare o.s.v. Även om de absoluta talen (sessioner o.s.v) inte är fullt lika tillförlitliga som tidigare så är relationerna eller förhållandena dem emellan relativt intakta och tillförlitliga.
 


Ser vi slutet på data-eran nu? Tvärtom, data är och kommer fortsätta att vara en väldigt viktig resurs för företag. Det här är en hälsosam uppryckning för branschen som sätter ett till viss del välbehövligt etiskt perspektiv på datainsamlingen. Vår spaning är att datainsamling snarare kan komma att öka på sikt och att vi får en bransch som tar allt större hänsyn till användarnas integritet, 
med hjälp av anonymiserad eller pseudonymiserad data.
 Låt Knowits experter hjälpa dig
 

Reglerna kring cookies kan vara svåra att förstå och det är inte förvånande att det råder en viss förvirring och osäkerhet om vad som gäller, eftersom det kräver en förståelse för både webbspårning och dataskyddslagstiftning. På grund av den senaste tidens utveckling på området har vi på Knowit tagit fram ett erbjudande för att underlätta verksamheters webbanalys och minska dataskyddsrisker. Du hittar erbjudandet här.