Skip to content

Har er verksamhet koll på sina handelsflöden?

En stor del av Sveriges säkerhet och bolags säkerhet ligger i vår omvärld; det är inte bara säkerheten inom Sverige eller inom bolaget som avgör. Ett för säkerhetsskydd tangerande område är därför exportkontroll och sanktioner, som stadigt blivit mer och mer aktuellt under senare år och nu nått ytterligare en aktualitetstopp i och med Rysslands invasion av Ukraina. Exportkontroll och sanktioner är begrepp som ofta nämns tillsammans, de har dock olika ändamål, även om de är tätt sammanflätade.

I detta blogginlägg beskrivs övergripande syftena bakom exportkontroll och sanktioner samt hur de påverkar svenska verksamheter som gör affärer med utländska motparter. Har din verksamhet full kontroll över sina produkter, närliggande tjänster och handelsflöden?

Exportkontrollen är ett verktyg för att kontrollera vad vi från Sverige sprider för produkter, teknik och tjänster till andra länder. Därför är export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA) kontrollerad. För att exportera dessa behövs tillstånd från ansvarig myndighet, i de flesta fall Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Exportkontrollen fokuserar således på vad som får föras ut från Sverige.

Sanktioner å sin sida, har ett annat syfte – att påverka en part, för att förmå denna att bete sig på ett visst sätt. För att få Ryssland att sluta kriga har därför bl.a. EU infört omfattande sanktioner mot Ryssland, genom att t.ex. frysa tillgångar för flera ryska oligarker. Sanktionerna fokuserar således på vem vi handlar med. De kan emellertid ta sig uttryck i exportkontrolliknande åtgärder. Numera är det t.ex. förbjudet att sälja lyxprodukter till Ryssland. Detta är dock inte detsamma som att syftet är att kontrollera en viss produkt.

Exportkontroll är relativt okomplicerat när det kommer till krigsmateriel, desto mer komplicerat blir det när det gäller PDA. PDA är, just som namnet bjuder, produkter som har ett fullt legitimt civilt användningsområde, men som också kan ha ett militärt sådant. Ett belysande exempel är krypteringsteknik som kan användas i såväl meddelandetjänster mellan privatpersoner, som för militär kommunikation.  Det finns många exempel på PDA. Dessa finns samlade i en EU-gemensam lista över kontrollerade produkter. I vissa fall, exempelvis om EU har ett vapenembargo mot ett annat land, kan emellertid export av en produkt vara kontrollerad, även om produkten inte finns med på listan. Denna regel kallas ”catch-all”. I detta fall kan det röra sig om vilken produkt som helst som inte är listad, t.ex. en skruv, om den kan vara avsedd för militär slutanvändning.

Ett riktmärke för om ett bolags verksamhet kan omfattas av reglerna om exportkontroll kan vara om bolaget tillhandahåller avancerade produkter och tillhörande tjänster och dessa passerar ut från Sverige till en kund i ett annat land, typiskt sett ett land utanför EU. Då finns all anledning att analysera verksamheten närmare, för att försäkra sig om att bolaget följer reglerna om exportkontroll.

Bolag måste dock också vara noggranna med vem man handlar med, för att följa bl.a. EU:s sanktioner. Här behöver verksamheten kontrollera vilka parterna är till avtalen; vem är kund, vilka banker är med och finansierar affären, vem är slutanvändare och var finns denna etc.?

Beroende på vilka handelsflöden bolaget har och innehållet i produkterna kan verksamheten dessutom omfattas av regelverk från andra länder, inte minst de amerikanska regelverken.

Springande punkter för regelefterlevnad inom exportkontroll och sanktioner är därför att ha full kontroll på hur ens produkter och tillhörande tjänster ska klassificeras och vilka parter som är inblandade i ens affärer. Dessutom är en sak helt säker och det är att exportkontroll- och sanktionsområdet är i ständig och snabb förändring; den part eller produkt som alltid brukat vara legitim är plötsligt inte det längre.

Har du frågor kring exportkontroll och sanktioner, analys av risker i anslutning till ditt bolags handelsflöden eller frågor om klassificering av produkter – tveka inte att höra av dig till oss!

 

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom advokatbranschen med inriktning mot riskanalyser och -hantering inom internationella handelsflöden och säkerhet.