Skip to content

EU-kommissionen godkänner Japan som säkert land för överföring av personuppgifter

Den 23 januari 2019 antog EU-kommissionen ett s.k. adekvansbeslut om att godkänna Japan som ett säkert land för överföring av personuppgifter från EU. Japan har på motsvarande sätt beslutat att tillåta fri överföring av personuppgifter från Japan till EU. De två besluten är resultatet av två års dialog och förhandlingar parterna emellan som öppnar upp för ett fritt flöde av personuppgifter mellan två av världens största ekonomier, utan att ge avkall på grundläggande dataskydd och respekt för enskildas fri och rättigheter.

En förutsättning för kommissionens beslut var att Japan införde ett antal nya skyddsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter med ursprung i EU skyddas på ett tillfredställande sätt under japanska dataskyddslagar. Sådana åtgärder innefattar bland annat:

  • tilläggsbestämmelser för japanska företag som innebär ett förstärkt rättsligt skydd för känsliga personuppgifter, registrerades rättigheter och villkoren för vidareöverföring till andra länder,

  • garantier från japanska regeringen att japanska myndigheter endast får begära tillgång till personuppgifter som härstammar från EU i brottsförebyggande syfte eller för att upprätta nationell säkerhet om åtgärden är nödvändig och proportionerlig i ett demokratiskt samhälle,

  • effektiva möjligheter för registrerade inom EU att lämna in klagomål till den japanska tillsynsmyndigheten och få dessa utredda och rättvist behandlade.

Den praktiska effekten av kommissionens beslut är att företag inom EU inte längre behöver luta sig mot EU-kommissionens standardavtalsklausuler som laglig grund för överföring av personuppgifter till Japan. Detta förenklar onekligen administrationen och samtidigt stärker det skyddet för de registrerade som berörs en överföring. Besluten ska ses som ett led i det frihandelsavtal mellan EU och Japan som träder i kraft under februari 2019.