Skip to content

Digitalt kompetenslyft för ledande politiker och tjänstemän i offentlig sektor - för att fatta kloka beslut

För att fatta kloka och snabba beslut behövs ofta kunskap och en gemensam syn på vad som är möjligt, rimligt och bäst. Då är en gemensam kunskapsnivå ovärderlig.

”För att möta de stora samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför och medborgarnas förväntningar måste vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför krävs det att förtroendevalda och tjänstepersoner på högsta nivå och andra nyckelpersoner verkligen engagerar sig i den här frågan och ser till att driva på utvecklingen åt rätt håll.” (SKR - Leda för digital utveckling).

Snabba men kloka beslut?
Vi lär oss mycket av pandemin och är ödmjuka inför de nya villkor som följer. Omställningar som i vårt gamla normala läge fick ta tid, begrundas, utredas, prövas och prövas igen, genomförs nu över en dag eller en vecka. Tiden från behov till beslut och handling har kortats dramatiskt. Så hur ska vi göra framöver när vi vet att det går att förändra så mycket snabbare? Vi är övertygade om att de kloka beslutens tid inte är förbi, dessa behövs mer än någonsin. För de kloka besluten är en gemensam kunskapsnivå ovärderlig.

Vad avgör vad som lyckas?
Vi vet att digitalisering är en viktig parameter för att behålla eller höja kvalitet i välfärden samtidigt som kostnaderna hålls på rimlig nivå. Men det är inte teknisk kompetens eller tekniken i sig som gör att frågan behöver ägas på hög strategisk förvaltningsnivå. Det är den politiska- och tjänstemannaledningen som ger förutsättningar för att skapa en sammanhållen digitaliseringsresa där verksamhetens behov och de långsiktiga politiska ambitionerna – inte det tekniska utbudet – dikterar vilka satsningar som genomförs. Tydligt ledarskap och finansiering är avgörande för lyckad digital transformation.

Men tekniken då?
I transformationen är ofta tekniken det minst komplexa, det är andra faktorer som påverkar hur mycket värde som kan genereras. Faktorer som styrning, ledning, organisation, struktur, processer, kompetenser och förmågor. När dessa faktorer samspelar skapas bästa möjliga förutsättningar och värde för organisationen och de som organisationen finns till för. Digital transformation handlar om att tänka nytt, se vart tekniken skapar bäst hävstångseffekter och att driva förändring i verksamheten för att få ut värdet. Vidare handlar det om att varsamt men tydligt leda de människor som ska arbeta med och använda tekniken i sin arbetsvardag och få dem att omfamna tekniken som något positivt.

Hur nås den gemensamma kunskapsnivån?
Med ökad digital kompetens är det lättare att förstå och ta en aktiv roll i hur en digital vision skapas, digitaliseringsarbetet kan leda och styras och digitala teknologier kan användas för att utveckla och förbättra verksamhet. Vi har därför utvecklat en utbildning som riktar sig till ledande politiker och chefstjänstemän som vi är övertygade ger ett gott stöd i att greppa hur digitaliseringen i den aktuella verksamheten kan styras, över förvaltningsgränser, tvärs mellan budgetenheter men med ett gemensamt mål i sikte. Utbildningen baseras på Knowits gedigna erfarenhet av att arbeta med digital transformation från strategi till implementering i offentlig sektor och på vår styrka – att omfamna samtliga delar av transformationen.

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta Carolina Vitabäck!