Skip to content

CSRD är här: Fem strategiska fördelar med att börja nu

EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD, är utformat för att öka transparensen kring hur företag hanterar sina risker och möjligheter kring hållbarhet, över hela den europeiska marknaden. Även om det fortfarande känns som att vi har tid tills att de första CSRD-rapporterna publiceras 2025, så är det mycket som pekar mot att det är dags att börja redan nu. Här presenterar vi fem strategiska fördelar med att börja tidigt.

Både syftet med, och grunden i, CSRD är dess stora påverkan på omfattande delar av verksamheten, med helt nya behov av verksamhetsutveckling och samverkan mellan olika funktioner. Här belyser direktivet också de stora gap vi har idag för tillförlitlig information på området.

csrd-moritz-spahn-S4-X6G1BbX8-unsplashIdag finns stora gap för tillförlitlig information kopplat till verksamhets hållbarhetsarbete. CSRD avser öka transparensen kring hur företag hanterar sina risker och möjligheter kring hållbarhet, över hela den europeiska marknaden.

Många saknar strategi för redovisningen 

I en nyligen utförd enkätundersökning av Knowit bland CFO:s, såg vi att en klar majoritet av respondenterna inte har en strategi för sin hållbarhetsredovisning på plats, och heller inte spårbarhet i sin hållbarhetsdata. Direktivet är, precis som med ett företags finansiella årsredovisning, utformat för att öka transparensen och jämförbarheten kring hur ett företag förmår att möta och hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Här kommer företag att benchmarkas mot sina konkurrenter i en helt annan utsträckning än tidigare, och med direktivets höga krav på transparens och spårbarhet så kommer också styrnings- och analysprocesser att granskas än mer.

Sustainability reporting is still immature and for most companies not yet prioritized

Rapporten innehöll frågor som undersökte i vilken utsträckning strategin för organisationernas hållbarhetsrapportering utvecklats eller förankrats i EU’s nya regulatoriska krav, i vilken utsträckning plattformar eller verktyg för datainsamling används samt frågor om validitet, datakvalité och spårbarhet.

key findings_sustainability_CSRD_knowit

Key findings i en nyligen utförd enkätundersökning av Knowit bland CFO:s.

 

En gedigen process är ett krav 

Grunden i hur ett företag förmår att hantera både risker och möjligheter på hållbarhetsområdet är att man har en gedigen process på plats för att bedöma vilka områden som är viktiga för företagets verksamhet. Det här behöver ske över hela värdekedjan och över relevanta tidsperioder, samt kunna styrkas med spårbar data och tydlig styrning. Att som företag tidigt kunna identifiera och påvisa sina möjligheter och risker i relation till hållbarhetsfrågor är en essentiell del av att framtidssäkra sin verksamhet.

Med det här helhetstänket i ryggen ser vi en rad strategiska fördelar för företag som väljer att ta ett helhetsgrepp kring att implementera CSRD tidigt.

Fördelar med att implementera CSRD tidigt:

  1. Konkurrensmässighet: Genom att tidigt rusta sig för att genomföra CSRD kan företag få en konkurrensfördel jämfört med sina kollegor, genom att visa ett gediget engagemang för hållbarhet och transparens, och prioritera resurseffektiva åtgärder för att möta både risker och möjligheter. Detta kan hjälpa till att locka och behålla kunder, anställda och investerare som prioriterar hållbarhet.

  2. Förbättrat rykte och marknadsposition: Att genomföra CSRD tidigt kan också hjälpa företag att förbättra sitt rykte och bygga upp förtroende hos intressenter genom att visa sin vilja att gå längre än de lagstadgade minimikraven och proaktivt rapportera om sina hållbarhetsresultat. Det är helt enkelt essentiellt för ert varumärkesbyggande!

  3. Minskade risker och förbättrad riskhantering: Företag som tidigt implementerar CSRD kan identifiera och ta itu med hållbarhetsrisker och möjligheter innan de ger en omedelbar påverkan på verksamheten. Detta kan bidra till att minska risker inom complicance och för varumärket, men inte minst kring resurseffektivitet och driftstörningar.

  4. Förbättrat beslutsfattande och verksamhetsutveckling: CSRD-rapporteringen och de processer som direktivet kräver ska finnas på plats kan ge företag värdefulla insikter i deras hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, vilket kan ligga till grund för beslutsfattande och hjälpa till att prioritera hållbarhetsinvesteringar och initiativ.

  5. Ökad tillgång till kapital och talang: Företag som genomför CSRD tidigt kommer att bli mer attraktiva för investerare som letar efter företag som uppvisar starka hållbarhetsresultat och har en hög grad av transparens. Detta kan öka tillgången till kapital och sänka kapitalkostnaderna för företagen. Rapporteringen kommer dessutom vara vägledande som måttstock kring ett företags hållbarhetsarbete, och en bidragande faktor när man vill öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

 

Sammantaget kan implementeringen av CSRD tidigt hjälpa företag att förbättra sina hållbarhetsresultat, bygga upp förtroende hos intressenter och få en konkurrensfördel på marknaden. Det är inte förrän 2025 som vi kommer att se de första publicerade CSRD-rapporterna, men redan 2024 måste rätt datainsamling inledas. Och, arbetet för att få till rätt strukturer och arbetssätt, och inte minst en återkommande process för att bedöma sina väsentliga områden, måste påbörjas så snart som möjligt.


 

Om bloggaren: 

Klara Lindvall är managementkonsult inom hållbarhet och digitalisering på Knowit, och är specialiserad på ESG-rapportering och hållbarhetsstrategi, med fokus på att förbereda organisationer för att hantera regelverk som CSRD och EU-taxonomin.  


Behöver du hjälp?

Vi erbjuder en GAP-analys av ditt bolags nuvarande rapportering och det som kommer att krävas enligt CSRD och taxonomin. Vi har spetskompetens inom hållbarhet, EU-lagstiftning, datainsamling, digitalisering och förändringsledning och kan hjälpa företag att skapa effektiva processer och en rapportering som inte bara är compliant utan också attraherar investerare och kunder.

Kontakta oss med din fråga inom hållbarhet eller lär dig mer om hur vi kan stötta er i arbetet med CSRD.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om hållbarhet.

I nyhetsbrevet delar vi kunskap om exempelvis  EU:s taxonomi, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar,  och mycket mer.