Skip to content

Hur promtar man bäst? Tips för ChatGPT och andra AI-modeller

Att skriva effektiva prompts är en konstform som kräver både kreativitet och precision. En välformulerad prompt kan förvandla en ordinär interaktion med en AI till en kraftfull och produktiv upplevelse. Men för att verkligen bli en skicklig "prompt whisperer" måste du vara medveten om bias och andra fallgropar som kan påverka resultatet. Här kommer handfasta tips för att skapa effektiva prompts och hur du undviker vanliga misstag.

 

Generativ AI och icke generativ AI – vad är skillnaden?

Idag finns det generativ och icke generativ AI. Generativ AI skapar – genererar – nytt innehåll baserat på existerande data. Till exempel bilder, text, video eller musik. Några exempel på generativ AI är ChatGPT, Midjourney och Dall-E.

Icke generativ AI analyserar och lär sig av befintlig data för att identifiera mönster, göra klassificeringar och ta beslut. Exempel på icke generativ AI är ansiktsigenkänning och rekommendationssystem baserat på preferenser (som Spotify och Netflix använder).

ChatGPT – den mest använda AI-modellen

Den mest använda AI-modellen idag är ChatGPT, en språkmodell som svarar med ett naturligt mänskligt språk, som om den vore ett intelligent uppslagsverk. Vilket den inte är, utan har bara tränats på ett stort antal texter skrivna av människor där den identifierar mönster för att koppla ihop information. Tekniken är designad för att den ska imitera människors texter, något som gör det lätt att missta det för fakta men den har ingen förmåga till källkritik eller sanning. Vilket är viktigt att du har med dig när du använder ChatGPT.

Vad är prompt och hur fungerar prompt engineering?

En prompt är en textbaserad instruktion eller förfrågan till ett AI-system, som hjälper till att producera specifika svar eller resultat. Kvaliteten på svaret beror på hur väl prompten är formulerad. Prompt-tekniken har lett till uppkomsten av "Prompt Engineers" eller "AI whisperers".

Det finns olika typer av prompting – några exempel är:

  • Text-till-text: klassificerar, sammanfattar, grupperar eller översätter text
  • Text-till-bild, video eller 3D: genererar bild, video, eller 3D (främst för spel) baserat på textprompts
  • Text-till-uppgift: utför uppgift eller åtgärd baserat på text

5 tips – så promptar du effektivt

1. Var tydlig med din promp
En bra prompt är specifik, kortfattad och tydlig. Ju tydligare och mer noggrant du formulerar dina behov, desto bättre kan AI-modellen hjälpa dig. Långa och vaga prompter leder till otydliga svar. Ju mer detaljerad och precis du är, desto bättre svar får du. Specificera gärna hur många paragrafer du vill ha. 
Exempel:
Undvik: "Berätta om AI.”
Specificera istället: "Förklara i en paragraf hur AI används inom sjukvården för att förbättra diagnoser."

2. Bryt ner till strukturerade frågor
Det kan vara en bra idé att dela upp komplexa uppgifter till mindre, mer hanterbara delar, vilket gör det enklare för modellen att ge ett koncist svar. Genom att förenkla uppgiften blir svaret mer exakt och det går att skapa ett steg-för-steg-arbetsflöde där varje steg bygger på det föregående. 
Exempel:
Undvik: ”Kan du berätta hur AI används inom utbildning, vilka år, och var?”
Dela upp din prompt i två eller fler frågor enligt:
Prompt 1: "Kan du lista fem sätt AI kan användas inom utbildning”
Prompt 2: ”När och var används dessa?”

3. Ge exempel och kontext
Förse AI med relevant kontext, bakgrundsinformation och exempel. Berätta vad som är rätt – modellen hittar mönster baserat på tidigare utbyten, och tillämpar nya svar baserat på dessa. 
Exempel:
"I ett projekt som handlar om hållbarhet inom byggbranschen, vilka AI-tekniker kan användas för att minska miljöpåverkan?"

4. Använd naturligt språk och anpassa tonaliteten
Använd samma språk som om du skulle använt för att fråga en person. Anpassa tonaliteten efter målgruppen, så att svaret blir så formell eller informellt som du önskar. Pröva både svenska och engelska (beroende på ämne) och jämför. Testa även med öppna frågor som börjar med "hur", "varför" eller "vad", då dessa kan ge utförligare svar. 
Exempel:
"Hur kan AI förändra framtidens arbetsmarknad?"

5. Testa och iterera
Prompting är en iterativ process. Testa olika formuleringar och analysera svaren för att förstå hur du kan förbättra dina prompts. Var inte rädd för att experimentera och justera baserat på resultaten. Testa prompterna systematiskt, utvärdera uppmaningar i olika scenarier, och utforska några av alla de prompt-mallar som redan finns att tillgå.

Bias och andra fallgropar inom AI

Var medveten om fördomar (bias). AI-modeller tränas på stora mängder data från tveksamma källor (till exempel diskussionsforum som Flashback och Familjeliv). Denna data innehåller ibland bias, eftersom många av oss människor är mer eller mindre fördomsfulla, och informationen kan därför kan reflekteras i svaren. Var källkritisk och medveten om detta när du formulerar dina prompts och utvärderar svaren.

Du har kanske också redan märkt att ChatGPT gissar ibland och låter väldigt säker när den förklarar saker. AI har sina begränsningar och kan ibland ge svar som är rentav felaktiga eller missledande. Ha detta i åtanke och verifiera information från flera källor när det är möjligt.

Sist men inte minst; undvik ledande frågor som kan påverka svaret.
Exempel:
Undvik: "Varför är AI bättre än mänskliga arbetare?"
Testa istället: "Vilka är fördelarna och nackdelarna med AI jämfört med mänskliga arbetare?"

Kom ihåg: Experimentering är din bästa vän – misslyckanden är din näst bästa.