6 tips för att skapa hållbar digitalisering i vård och omsorg

Digitalisering Offentlig sektor Hälsa
JONAS GALLON
07.10.2020
 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för en god och jämlik hälsa och välfärd. Här listar vi tipsen som får din digitalisering att vara hållbar och leder till en förnyelse inom hälso- och sjukvården.

 

 

Old-techDet finns flera goda exempel och initiativ runt om i landet där digital teknik nyttjas för att ge människor en jämlik, tillgänglig och effektiv vård, men resan mot målet har gått trögt.

Några veckor efter att Covid-19 kom ökade användningen av regionernas digitala vårdtjänster med upp till tusen procent och antalet anslutna verksamheter mångdubblades. Självskattningstester och chatbotar lanserades snabbt och digitala verktyg för anamneser och guidning infördes av flera regioner och vårdgivare. Likaså har digitala konsultationer mellan medarbetare i hälso- och sjukvården och omsorgen ökat och breddats. Det visar en sammanställning från Sveriges kommuner och regioner.

Vi kan konstatera att Covid-19 har tvingat politiker, företagare, chefer, medarbetare, invånare, patienter och brukare att tänka och göra nytt. Resultatet blev en digital explosion.

För att inte de digitala framstegen ska fasas ut med de akuta nödåtgärderna, utan bidra till en bestående förnyelse inom hälso- och sjukvården, behöver vi fråga oss: Har vi skapat en hållbar digitalisering.

Våra tips till dig inom vård och omsorg 

För att uppnå en hållbar digitalisering ser vi vikten av att göra följande:

1. Mät

Vilka digitala satsningar har faktiskt skapat värde för er som organisation och för dem som ni är till för? Mät och följ upp för att ha möjlighet att prioritera satsningarna i en långsiktig utveckling.

2. Sätt tydliga mål

När inte längre Covid-19 är den största motiveringen till en förändring behöver det finnas andra tydliga motiv och mål för att förändringen ska bli bestående. Vad vill ni uppnå och varför?

3. Involvera patienter, brukare, närstående och medarbetare i utvecklingen

Det är de som verkligen förstår patienters, brukares, närståendes och medarbetares förändrade behov och förväntningar som kommer att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut och skapa hållbara lösningar för morgondagens vård och omsorg. Därför behöver de också involveras som medskapare.

4. Skapa en struktur och kultur som stödjer förändringen

För många organisationer uppstår en konflikt mellan den rådande organisations- och professionskulturen, etablering av processer samt den nya tekniken. Se till att arbeta med organisations- och processutveckling när ni genomför förändringsarbete så att lösningen kan användas i morgondagens vård och omsorg. En tekniskt bra lösning är inte tillräckligt för att säkra att den används i morgondagens vård och omsorg.

5. Säkerställ kompetens

Inom hälso- och sjukvården är yrkeskompetensen omfattande och utbildningsnivån hög. När det kommer till frågor om digitalisering är sakkunskap och erfarenhet inte alltid lika framträdande. Att förstå och agera på behoven av utbildning och kompetenslyft i verksamhet är en nyckel för att säkerställa digital verksamhetsutveckling i vård och omsorg.

6. Fortsätta våga och driv på utvecklingen

I början av pandemin fick WHO:s Dr Michael J Ryan i en intervju frågan om vad vilka lärdomar han dragit från tidigare pandemier som SARS och framför allt Ebola. Hans svar: ”Var snabb och agera! Om du måste ha rätt innan du agerar- kommer du aldrig att vinna. Snabbhet vinner över perfektion varje gång.”

Ryans slutsats att ”rädslan att göra fel är det största hindret för utveckling” passar tyvärr in på många organisationer och i många projekt. Låt inte detta bli sant när det gäller digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn. Fortsätt prova, utmana och utveckla så att ni imorgon står starkare och mer förberedda när det oväntade inträffar eller för att möta det ni redan nu vet är en stor utmaning med ett framtida kraftigt ökat vårdbehov.

Behöver du hjälp?

Vi på Knowit har erfarenhet och kompetens inom vård och omsorg och kan vara din helhetsleverantör i den digitala transformationen.

 

/Jonas Gallon