Insight

Välkommen till Knowit Insights blogg! Här delar vi med oss av vad vi kan och gör inom management. Hoppas att du hittar något som engagerar och inspirerar!

Produktledning

Hur lönsamma är vi egentligen?

Att förstå kunden, marknaden och konkurrensen är en självklarhet för dig som ansvarig för produkter och/eller tjänster och du förväntas hela tiden driva på förbättringar för att skapa, öka eller bibehålla lönsamheten. Just lönsamhet brukar användas som ett mått på hur väl vi har förstått och exekverat utifrån våra insikter om kund, marknad och konkurrens, men med vilken precision kan vi egentligen mäta lönsamheten?


Produktledning

Det går bra nu - och gärna imorgon med

Visst är det fantastiskt när verksamheten går riktigt bra, kunderna är nöjda och alla mål nås eller till och med överträffas? Man ska ju heller inte ändra på ett framgångsrikt koncept. Eller? Tyvärr finns det många exempel på att det inte är riktigt så enkelt. Fråga Kodak och Facit. Omvärlden förändras allt snabbare och för att fortsätta vara framgångsrik måste man ständigt utveckla sina produkter och tjänster, ledarskap och interna förmågor - oavsett om man verkar inom näringslivet eller utvecklar tjänster för samhällsnytta i offentlig sektor.


Energi

Vikten av en kundorienterad digital förändringsagenda inom energibranschen

Energibolagen i Sverige är präglade av sin historik. Grundaffären har alltid varit att leverera samhällsnyttiga tjänster såsom elproduktion och -distribution. I och med avregleringar och andra omställningar på marknaden har energibolagen successivt organiserat sig för att också utveckla sina affärsmässiga förmågor, men för att bli en vinnare på framtidens marknad ser vi att många bolag i energisektorn har en resa att göra. Vi tror att de kan vinna på att ta inspiration ifrån andra branscher som tidigare har genomgått strukturomvandlingar liknande den som väntas inom energibranschen.


Energi

Sätt kunden i centrum och bli en solklar vinnare

Energimarknaden är i gungning. Nästan dagligen kan man läsa om effektbrister, minskade investeringsramar och mål om hållbar produktion där ekvationen är svår att få ihop. De flesta energibolag formerar styrkorna kring nya innovationer och investeringar i grundaffären elproduktion och energidistribution, vilket gör att de kommersiella utmaningarna riskerar att hamna i skymundan. Branschen ligger långt fram när det gäller datadrivna insikter på exempelvis tradingsidan, medan liknande analysmetoder av kundbeteenden och -förståelse inte har prioriterats lika aktivt.

Konkurrensen har ökat och kommer fortsatt att öka
Fristående elhandelsbolag har plockat marknadsandelar från traditionella aktörer. Med ny teknik och nya regleringar kommer landskapet sannolikt att öppnas upp ytterligare och om energibranschen följer mönstret i andra branscher kommer de aktörer som bygger bäst relation med kunderna att vara de som styr marknaden.


Strategi

Framtidens IT-avdelning - kommer den ens att existera?

Vi tror att det är bara en tidsfråga tills den expertis och kapacitet som vanligtvis finns inom "traditionella" IT-avdelningar är helt integrerad i de olika företagsfunktionerna, vilket gör att IT-avdelningarna kommer bli betydligt smalare både i fråga om omfattning och personal i framtiden. IT-avdelningen som vi brukade känna till den är förmodligen snart ingenting annat än ett minne. Det här är anledningen...


Organisation

En resa mot medarbetarinsikt och god kundupplevelse

I dagens samhälle där personer, företag och saker bli mer och mer uppkopplade är det mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kundnöjdhet och vårda sina relationer - det är både kul och lönsamt att behålla sina kunder. Utan insikter om kundernas nuvarande och framtida behov och förväntningar riskerar vi dessutom att erbjuda lösningar som inte skapar värde. Det gäller för kunder - och det gäller för medarbetare.


Strategi

Att driva projekt som ger faktisk effekt

Digitalisering och en snabbt föränderlig värld ställer stora krav på företag idag. Framtiden tillhör dem som blir snabbare, mer innovativa och flexibla och som kan möta kundernas växlande behov. När konkurrensen blir tuffare och förutsättningarna ändras behövs nya lösningar i ett allt snabbare tempo. Projekt initieras med goda ambitioner och önskan om högre produktivitet, bättre lönsamhet, nöjdare medarbetare och ökad förmåga att möta behoven på marknaden. Upplever du att de effekterna som projektet skulle ge, inte uppstår? Du är inte ensam.

På Knowit möter vi ofta kunder vars projekt stannat vid att vara just projekt. De önskade effekterna som projektet skulle ge uppstår inte, frågan är: varför?


Strategi

Nya affärsmodeller behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen och skapa värde

Ändrade förutsättningar skapar behov av förnyelse
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förändrar hela samhället. Snabba teknikgenombrott i kombination med nya drivkrafter skapar ett samhälle i ständig förändring och nya levnadsmönster. Det innebär att företag och organisationer också måste förnya sig för att fortsätta att vara relevanta. Som vi ser det är det organisationerna som ser till att värde skapas och därför måste de hitta nya sätt att skapa värde för sina kunder. Idag är det ett absolut måste att införliva en digital affärsmodell för att kunna ge kunderna värdefulla digitala upplevelser. Därför är det viktigt att omforma sin affärsmodell och dess mekanik för att öka den digitala exploateringen och förbättra värdeskapandet för kunderna.


Affärsdriven agilitet

Framtidens ledarskap

Hierarkiska organisationsstrukturer blir föråldrade
Tidiga organisationsteorier och ramverk för ledarskap utvecklades under den industriella revolutionen när organisationer växte och ständigt blev större och större, vilket krävde struktur. Vid den tidpunkten kom denna struktur i form av en hierarki med flera nivåer av chefer för att styra olika organisationsenheter och anställda. Idag finns denna typ av hierarki och struktur fortfarande i många organisationer, där cheferna kontrollerar sina underordnade genom att berätta vad de ska göra och där beslutsfattandet koncentreras till chefsbefattningar.


Volunteer work

Knowit stödjer barnhem i Tanzania

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt UNICEF 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att miljontals barn saknar föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som de behöver. 


Management

"Som managementkonsult får jag möjlighet att påverka hur människor mår"

Som managementkonsult specialiserad mot verksamhetsutveckling och kvalitetsledning stöter jag ofta på verksamheter som i olika grad har potential att utvecklas och förbättras. Det är i sig inte så märkligt – jag och mina kollegor på Knowit Insight blir ofta inkallade för att hjälpa till där det finns utmaningar i någon form, inte sällan när organisationen själv har svårt att förstå vad utmaningarna faktiskt är eller hur man kan möta dem. Ofta ser vi människor som kämpar för att göra allt rätt, men som motarbetas av oklara processer, föråldrade IT-system som inte är anpassade efter verksamhetens behov, och av en organisation som växer så mycket att det är svårt att få tid för reflektion och eftertanke. Det här blogginlägget kommer att beröra något som vi talar alldeles för lite om: hur vi managementkonsulter kan bidra till att få människor att må lite bättre.


Exjobb

Tips inför ditt exjobb

Hej Madeleine och Martin! Ni är ju två av de studenter som skrev sina exjobb på Knowit Insight i våras och som numera jobbar här! Berätta gärna mer.


Organisationsutveckling

Tre egenskaper som kännetecknar framtidens organisationer

I våra tidigare blogginlägg har vi gjort spaningar kring hur förändringsarbetet och ledarskapet troligtvis behöver omformas för att anpassas till en digitaliserad, globaliserad och snabbförändlig värld. Själva organisationen då? Kommer den traditionella organisationsmodellen hålla även i framtiden? Troligtvis inte enligt många experter. Teal, Agile och Design thinking är några filosofier som du kanske har bekantat dig med, men om man går bortom teorin bakom dessa och andra liknande modeller kan man se tre tydliga trender som ofta återkommer när framtidens organisation beskrivs:


Beteendeförändring

Ledarskap i en transformation är att gå först utan att veta vägen

Det pratas och skrivs mycket om vår samtids utmaningar. Det finns ett överflöd av modeller och buzzwords som vi försöker förstå, eller åtminstone låtsas att förstå. Dessa beskrivningar kan i bästa fall fungera som karta och kompass för att navigera på okänd mark, men det som tar oss framåt är att gå från idé till handling. Att någon utövar ledarskap, går först och visar vägen. I de flesta organisationer antas chefer vara de som ska gå först, men hur rustade är våra chefer för att klara av detta uppdrag i arbetslivet där förändring är det enda konstanta?


Beteendeförändring

Att leda analoga människor i en digital värld

Är du som jag lite trött på att höra ordet förändringsprojekt? Det enda som vi vet idag är att vi lever i en ständig förändring där digitaliseringen har potential att ge enorma hävstänger. Det har aldrig varit svårare att förutsäga vad som ska hända på olika marknader och det kommer inte att vara lättare imorgon.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev