Digital transformation

I denna blogg samlar vi tankar, erfarenheter och insikter inom digital transformation. Här diskuterar våra managementkonsulter alltifrån strategi och verksamhetsutveckling till organisationspsykologi.

Digital transformation

Förändringsledning PMI Integration & Separation

Fyra fallgropar att undvika för att säkerställa en lyckad integration

Förvärv är en av strategierna för ett företag att skapa tillväxt inom befintliga eller nya produkt- och tjänsteområden. Under 2022 saktade M&A-marknaden ner med 18 procent mätt i antal genomförda affärer. Det blir därför än viktigare att lyckas med de genomförda affärerna. Investeringsbesluten som tas fram i analysfasen (due diligence) av förvärvet innehåller ofta högt uppsatta mål med den gemensamma resan framåt. 


Rapporteringsverktyg Affärssystem ESG

Vinster med integrering av ESG i bolagets affärssystem

Vi har tidigare pratat om vikten av en ESG-strategi och vanliga utmaningar som förekommer vid hantering av ESG-data. Låt oss titta på tre framträdande praxis som vi identifierat för att maximera värdet av ditt stöd för ESG-rapportering.


Datadriven Hållbarhet EU-taxonomin

Vad är CSRD och hur förbereder vi oss?

Det nya hållbarhetsdirektivet innebär ett paradigmskifte. Nu lyfts hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Vår rekommendation är att organisationer börjar i tid – bara den dubbla väsentlighetsanalysen kommer att kräva ett gediget arbete med och av leverantörskedjan. Hela företaget behöver vara involverat i att se över och utveckla strategi, policys och processer, och inte minst för att samla den faktiska datan.  


Rapporteringsverktyg Affärssystem ESG

Är dagens affärssystem förberedda för ESG arbetet eller är de en del av problemet?

För ett decennium sedan var frågor om miljö, socialt ansvar och styrning ett okänt område för de flesta bolagen. Idag är det en helt annan historia: ESG har vuxit fram som en strategisk prioritet för VD:ar och styrelser och en nyckelfråga för investerare, konsumenter och tillsynsmyndigheter. 


Sourcing

Vad är sourcing?

Sourcing är ett begrepp som flitigt används såväl inom inköpsorganisationer som inom IT. Det är ett sådant där begrepp som inte riktigt fått någon bra svensk översättning varför just Sourcing lever kvar. Source på engelska betyder källa eller ursprung vilket är grunden i begreppet. Det vill säga att hitta rätt källa eller i det här sammanhanget, leverantör, för att kunna köpa det man behöver.


Digitalisering Finansiell transformation CFO-agendan

Tre trender för framtidens CFO

Dagens affärslandskap präglas av en allt högre förändringstakt vilket medför nya krav och förväntningar i rollen som CFO.

Rollen står idag inför flera utmaningar kopplat till en snabb teknikutveckling och hållbarhetstänk. En CFO förväntas idag vara visionär och leda förändringar, vilket är ett skifte från den traditionella rollen. Nya områden tar plats på CFO-agendan och rollen rör sig mer mot en viktig strategisk affärspartner. I takt med att agendan expanderar ställs även krav på en bredare kompetens hos dagens finansfunktioner.

I våra dialoger med kunder har vi identifierat tre övergripande trender som finansfunktionen behöver ta hänsyn till framöver.


1. CFO-agendan expanderar

Fler områden faller på CFOns bord och finansfunktionen integreras mer i organisationen. Ansvaret utökas med områden som ESG, driva omställning av affärsmodellen och digitalisering. Tidigare har CFO-rollen främst fokuserat på historisk data vid beslutsfattande, idag är det minst lika viktigt att blicka framåt som bakåt. När CFO-rollen blir mer involverad i strategiska beslut ser vi ett tätare samarbete mellan CFO och verksamheten.

Att balansera både historiskt och framtidsperspektiv, samtidigt som agendan utökas, är för många en stor utmaning. Ansvaret har breddats så mycket att rollen i framtiden kan komma att delas upp i flera roller eller omvandlas till en CVO (Chief Value Officer).


2. Digitalisering skapar nya möjligheter

Digitalisering är en fortsatt växande trend och prioritering på CFO-agendan; automatisering och digitalisering av processer banar väg för fokus på värdeskapande aktiviteter. Med dagens teknik och verktyg bör data ses som en tillgång. Finansfunktionen hanterar stora mängder data löpande och har rätt förutsättningar för att driva den digitala transformationen. Det handlar om att tillgängliggöra data och göra komplexa analyser förståeliga för att få med sig verksamheten till en datadriven beslutsprocess.


3. Ökade krav på ledarskap och kompetensmix i teamet

Ansvarsområden och digitaliseringstakten för finansfunktionen växer, från att ha haft nischade roller och kompetenser utvidgas fokuset och därmed efterfrågas en bredare kompetensmix än tidigare. Idag behöver CFOn förstärka sitt team med strategiska, tekniska, dataanalytiska egenskaper och personer som besitter operationell erfarenhet. Utmaningen som uppstår i samband med det utvecklade affärsbehovet är att både attrahera och behålla rätt kompetens. Att leda denna uppsättning av team ställer både nya och högre krav på CFOn som ledare.

 

Vår analys visar på att framtidens CFO kan beskrivas som strategisk, datadriven och framåtblickande och finansfunktionens ansvarsområde utökas och kompetenskraven omdefinieras för att möta framtidens utmaningar!

 

Är er finans- och ekonomifunktion redo att möta framtiden?

Behöver ni ta er finansfunktion till nästa nivå? Med vår kunskap inom finans – och ekonomiområdet tillsammans med projekt- och förändringserfarenhet hjälper vi er med transformationsresan.

Gör vår survey för att utvärdera hur er finansfunktion står sig idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa er att ta nästa steg!


Datadriven Hållbarhet EU-taxonomin

Så lyckas du med taxonomin – fem konkreta tips för en framgångsrik implementering

EU:s gröna taxonomi har vuxit fram under kort tid och kommer att ställa ökande krav på organisationer inom de kommande åren. En utmaning är även de många tolkningsfrågorna som ännu inte är lösta. Här kan ni ta del av konkreta tips för en lyckad implementation.

Sedan taxonomin började gälla sommaren 2020 har rapporteringskraven ökat successivt, från en ”mjuk” implementation med några få KPI:er för vissa organisationer till att inom några få år gälla fullt ut för samtliga organisationer som omfattas av redovisningsramverket. Det betyder att börsbolag med över 500 anställda (inom snart framtid 250 anställda), finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU redan nu behöver ta fram en process som kan förhålla sig till den ökande kravbilden. Utöver det kommer taxonomins krav att spilla över mot organisationernas leverantörskedja, vilket innebär att även mindre organisationer i leverantörskedjan behöver fundera över hur kraven ska uppfyllas för att fortsatt vara relevanta underleverantörer till de organisationer som direkt berörs av taxonomin.


Datadriven Hållbarhet EU-taxonomin

Vad är EU:s taxonomi? Vad innebär den för organisationer?

Allt fler svenska bolag omfattas av EU:s nya taxonomi, en lagstiftning och måttstock på hur grönt ett företag är. Här kan du lära dig vad taxonomin innebär för just din organisation, vad du behöver tänka på och hur du kommer i gång med din rapportering.

Innan vi går in på hur en organisation ska förhålla sig till taxonomin, är det viktigt att sätta den i sitt sammanhang. Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt och taxonomin är ett styrmedel för att göra unionen och dess företag mer hållbara.


Working Capital Balansräkning Finansiering

Dags att fokusera på balansräkningen – innan banken gör det

Efter en längre tid av historiskt låga räntor med billig och lättillgänglig finansiering har vård av balansräkningen och optimering av rörelsekapital inte varit högt prioriterad hos vare sig ägare eller ledningsgrupper.


Smart samhälle Öppna data

Hur öppna data kan stärka besöksnäringen!

Det pratas allt mer om tillgången till data av god kvalitet. Det pratas allt mer om öppna data och att det är en naturlig ingrediens vid användning av AI och för att skapa nya innovativa digitala lösningar. Men det pratas alldeles för lite om vilken data som faktiskt efterfrågas och det finns ett intresse av att dela. Syftet med det här blogginlägget är att dela med oss av vilka datamängder som faktiskt efterfrågas och är intressanta inom besöksnäringen – för att tydlig peka ut vilken information som det finns användning för och vilken nytta det kan leda till.


AI Smart samhälle

Inspelat webbinarium: Artificiell intelligens (AI) hur smart är det?

Det sjätte och sista webbinariet i höstens serie om det smarta samhället fortsatte med att Oscar Spaak berättade om ”Artificiell intelligens (AI) hur smart är det?". Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.

Webbinariet ”Artificiell intelligens (AI) hur smart är det?” ägde rum den 12 november 2021 och är det sjätte och sista webbinariet i serien om det smarta samhället.


Inspelat webbinarium: Hur IoT stödjer det smarta samhället?

Det femte webbinariet i höstens serie om det smarta samhället fortsatte med att Oscar Spaak berättade om ”Hur IoT stödjer det smarta samhället”. Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.

Webbinariet ”Hur IoT stödjer det smarta samhället” ägde rum den 29 oktober 2021 och är det femte av sex webbinariet i serien det smarta samhället.


Smart samhälle Öppna data

Ny nationell datastrategi - men vad innebär den för öppna data?

Den 22:a oktober antogs en nationell datastrategi för Sverige - som en följd av EU:s ambition att gå i spetsen för utvecklingen av ett datadrivet samhälle. I ett sådant samhälle ses data som en strategisk resurs och bränsle för en digital ekonomi - men vad innebär det? I det här blogginlägget resonerar jag kring vad det innebär att börja dela och använda data samt bygga en datadriven kultur i en organisation. 


Smart samhälle Öppna data

Inspelat webbinarium: Öppna data i det smarta samhället

Det fjärde webbinariet i höstens serie om det smarta samhället fortsatte med "öppna data i det smarta samhället". Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.

 


Smart samhälle Hållbarhet

Inspelat webbinarium: Hållbarhet i det smarta samhället

Höstens webbinarieserie om det smarta samhället fortsatte med att Linus Annebäck och jag diskuterade ”Hållbarhet i det smarta samhället”. Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.


Smart samhälle Hållbarhet

Inspelat webbinarium: Introduktion till det smarta samhället

Höstens webbinarieserie om det smarta samhället inleddes med att jag och Filip Dijak höll i en ”introduktion till det smarta samhället”. Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.


Jämställdhet Organisationsutveckling Ledarskap

Kräftgång i jämställdhetsarbetet – är vi färdiga nu?

Kring midsommartid när jag och många andra hade tankarna på en stundande ledighet och att knyta ihop lösa trådar innan semestern presenterade Ledarna sin jämställdhetsbarometer 2021. Rapporten innehöll färska data över hur det står till med jämställdheten på våra arbetsplatser och visade på delvis positiv utveckling, men också på minskat fokus på frågan.


Smart samhälle Öppna data

Så här kommer du igång med öppna data

Trots att Sverige har målsättningen att vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och allt fler inser att öppna data är en central del i utvecklingen mot ett smartare och mer hållbart samhälle, så har Sverige halkat efter andra europeiska länder i arbetet med öppna data. I det här blogginlägget vill vi dela med oss av vår erfarenhet kring utmaningar och framgångsfaktorer för att lyckas med öppna data-arbetet. 


Smart samhälle Hållbarhet Öppna data

Varför öppna data är en central del i det smarta samhället

Ett smartare samhälle förutsätter att alla aktörer blir smartare; den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och medborgarna - vilket vi delvis kan uppnå genom att använda och analysera data. Data som aggregeras och omvandlas till kunskap samt insikter. Begreppet öppna data står för ett sätt att dela data med avsikt att höja kunskapsnivån och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.


Smart samhälle Hållbarhet

Hållbarhet bör vara den centrala delen i utvecklingsarbetet

Tidigare har effektivisering och automatisering, att göra mer med mindre, varit en central del i all typ av förändring, men det börjar skifta mot att hållbarhet blir en allt mer central drivkraft. Så hur integrerar vi hållbarhet i våra verksamheter och varför behöver vi göra det? Det ska jag försöka besvara i det här blogginlägget.


Smart samhälle Hållbarhet

Allt du behöver veta om det smarta samhället

Är du nyfiken på vad ett smart och hållbart samhälle är, eller kanske rent av varför det behövs? I det här inlägget kan du läsa om utmaningarna som våra samhällen ställs inför idag och hur vi med hjälp av digitalisering och innovation kan möta dessa utmaningar.


Digitalisering Offentlig sektor Hälsa

Har du koll på möjligheterna med välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är en möjlighet! Här tipsar vi om hur ni riggar er verksamhet och förändringsinitiativ för att få ut värdet av tekniken.


inkluderande kultur COVID-19 Mångfald

Organisationer med mångfald klarar covid-19 och andra kriser bättre

Det är ingen nyhet att jämställdhet och mångfald inom organisationer kan bidra till bättre resultat. Däremot är det även mer sannolikt att organisationer som satsar på kulturarbete tar sig starkare ur och presterar bättre efter kriser än konkurrenter som inte prioriterar detta. Därför behöver vi fortsätta arbeta för mångfald redan nu. Vi kan inte vänta till efter pandemin.


Digitalt ledarskap Förändringsledning Verksamhetsförändring

Digitalt kompetenslyft för ledande politiker och tjänstemän i offentlig sektor - för att fatta kloka beslut

För att fatta kloka och snabba beslut behövs ofta kunskap och en gemensam syn på vad som är möjligt, rimligt och bäst. Då är en gemensam kunskapsnivå ovärderlig.


Jämställdhet Förändringsledning

Techbranschen står inför en kulturell förflyttning

Förra veckan släppte Allbright sin branschrapport som i år fokuserar på techbranschen, en bransch med relativt nystartade och snabbt växande bolag, som många tror är nytänkande med moderna värderingar. Rapporten avslöjar en annan verklighet där ”snubbarna visade sig vara de nya gubbarna” enligt Amanda Lundeteg, VD för Allbrightstiftelsen. Knowit har inom loppet av några år förflyttat sig från Allbrights röda lista till att bli börsens mest jämställda bolag – en resa vi är stolta över.


Digitala medarbetare

Robotar behöver inget hemmakontor

Coronaviruset fortsätter att sprida sig med explosionsartad hastighet, och företag är i varierande grad rustade för dagens rådande situation. De som har infört digitala medarbetare har däremot en fördel. Robotar minskar arbetsbelastningen, hanterar kundförfrågningar och kan både hjälpa och stötta bekymrade anställda.


Strategi

Tre steg som ledare bör ta för att säkra den dagliga driften i en osäker tid

Bland alla de utmaningar som ledare står inför idag är säkerställandet av verksamhetens dagliga drift en av de viktigaste. Det gynnar både samhället och de anställda om företag håller igång sina verksamheter på bästa möjliga sätt. Då är det många beslut som ska fattas.


Tips och tricks inspiration Offentlig sektor

Vill du förändra världen på 5 h i veckan? Det är möjligt!

Att göra morgondagen lite bättre för alla människor är vår mission. Vi vet att det är möjligt och vi är envist övertygade om att vi kan få detta att hända, varje dag. Digitaliseringen är ett nödvändigt verktyg för att göra morgondagen bättre, dels för att möta kundernas förväntningar, dels för att kunna effektivisera sina processer och genom det skapa mer nytta.

I samband med att försöka åstadkomma detta missar ändå många att formulera tydliga förväntningar på vad den frigjorda tiden som digitaliseringen bidrar till, ska användas till. Organisationer som inkluderar sina medarbetare och arbetar strategiskt med digitaliseringen där förväntade effekter är förankrade hos medarbetarna kommer att kunna skapa en hög grad av motivation, engagemang och kanske även möjligheten att prova nya idéer!


Samarbete COVID-19 Distans

Led ditt team och samarbeta effektivt med distansarbete i hemmet

 

I takt med att spridningen av Covid-19 ökar och pandemin är ett faktum är det fler och fler av oss som arbetar hemifrån, undviker fysiska möten och ställer om till digitala arbetssätt för att hantera den nya situation som uppstått. Här är våra bästa tips för att samarbeta effektivt med kollegor, kunder och samarbetspartners på distans.


Företagsförvärv

Den saknade pusselbiten vid lyckade fusioner och förvärv

Fusioner och förvärv är en väletablerad organisationsstrategi, emellertid resulterar detta alltför ofta i olönsamma affärer där kostnader skjuter i höjden, produktivitet och effektivitet sjunker, förväntade synergier uteblir samt att nyckelpersoner slutar. Chefer är generellt medvetna om att kulturen är viktig, dock kvarstår dilemmat - vad kan jag som ledare göra åt det? 
 
Antalet fusioner och förvärv fortsätter accelerera i en hög takt och ingen inbromsning väntas ske den närmsta tiden, dock är inte alla bolag framgångsrika. Enligt en studie av KPMG misslyckas 83% av fusioner att möta uppsatta förväntningar, i en annan studie av McKinsey & Company fastställdes att 61 procent av förvärv inte genererade tillräcklig avkastning på investeringen. (Baker & McKenzie, 2014). 


Digital mognad

Varberg Energi ökar sin digitala mognad

Jag var i Varberg och träffade Björn Sjöström, Varberg Energis VD, och affärsutvecklare Cecilia Thorsson för att höra mer om vart de befinner sig i sin digitala mognad. Björn konstaterar att energibranschen nu tar steget att skapa olika typer av digitala plattformar, med fokus på att möta både kunden och sin personal på ett mer modernt sätt.


Digital transformation Offentlig sektor Kommun

Visst kostar utveckling - men vad är alternativet?

Som gjorts tydligt i bland annat SKR:s ekonomirapport 2019 och som kommenterats i många medier, bland andra av Henrik Berggren, årets kommunal ekonom 2019, så står våra svenska kommuner inför stora utmaningar kommande år när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, eller som Henrik Berggren uttryckte det i Dagens Samhälle Nr 35/2019 - "Ekonomin kommer att gå fort utför nu". Dessa utmaningar kommer inte bara att prägla den löpande verksamhet och utan också kommunernas möjlighet att klara av att prioritera utveckling för framtiden.


Jämställdhet Organisationsutveckling Ledarskap

5 skäl till att ökad jämställdhet är lönsamt

Knowit belönades 2019 av Allbright som börsens mest jämställda bolag. För några år sedan så var Knowit ett av bolagen på röda listan. Här kan du läsa mer om vad vi gjorde för att lyckas


Jämställdhet

Så lyckas ni med en mer jämställd och inkluderande kultur

Knowit belönades 2019 av Allbright som börsens mest jämställda bolag. År 2018 kom vi delad tvåa. För några år sedan så var Knowit ett av bolagen på röda listan. Här kan du läsa mer om varför ökad jämställdhet också är bra för hållbara affärer


Offentlig sektor Digital mognad Smart samhälle

Offentlig sektor, mät er digitala mognad

Din organisation har nämligen inte något val om ni ska vara relevanta i framtiden. Och det vi ser i praktiken är att en mognadsmätning av en organisation sätter fart på den digitala transformationsresan som alla behöver göra.


Digital transformation Organisationsutveckling Ledarskap

Fem framgångsfaktorer för ledare i digitaliseringen (video)

Många organisationer är mitt uppe i digitaliseringen, vår tids stora transformation. Samtidigt vet vi att de flesta förändringsprojekt misslyckas. Varför är det så? I den här korta videon (3 minuter) delar jag och min kollega Helena Tronner med oss av några snabba reflektioner för ledare och ledningsgrupper som vill öka chansen att få med sig hela organisationen i den digitala transformationen. Missa inte vårt inspelade webinar om du vill fördjupa dig i ämnet!


Förändringsledning

Förändringar och hur man får ut effekt av dem

Digitalisering och en ständigt ökande förändringstakt ställer nya krav på organisationer. Ny teknik skapar fantastiska möjligheter, men kan också medföra hot mot befintliga affärsmodeller. Sedan år 2000 har mer än hälften av världens största företag, Fortune 500, försvunnit och digitaliseringen ses som en viktig anledning till detta. Samtidigt har vi bara sett början på den disruptiva kraft som digitaliseringen innebär.


Produktledning Datadrivna insikter

Vad skapar värde för dina kunder?

Vår omvärld förändras allt snabbare och för att fortsatt vara relevant för kunderna på marknaden är det viktigt att följa dessa förändringar. Vad som tidigare skapat värde för kunder kan idag istället utgöra hygienfaktorer, till exempel säkerhetsbältet i bilen eller internetåtkomst i telefonen. Med hjälp av datadrivna insikter kan omvärldsanalyser göras bättre. Tänk om vi till och med kunde få rekommendationer om vad som skulle skapa ännu högre kundvärde eller rentav förutspå vad som kommer skapa kundvärde i framtiden!


Produktledning Datadrivna insikter

Sluta tappa kunder - eller behåll de som är bra

Har du kanske blivit uppringd av din telefon- eller bredbandsoperatör med ett riktigt bra erbjudande på en ny telefon eller en surfplatta? Operatören gör inte detta bara för att den vill vara schysst, utan som grund ligger mer eller mindre avancerade modeller som löpande beräknar hur mycket du är värd för dem och väger värdet mot risken för att du väljer att lämna för en ny operatör. Att agera proaktivt mot att tappa kunder kräver mycket hjärnarbete och processorkraft, men metoderna är faktiskt ganska enkla att förstå!


Produktledning Datadrivna insikter

Hur lönsamma är vi egentligen?

Att förstå kunden, marknaden och konkurrensen är en självklarhet för dig som ansvarig för produkter och/eller tjänster och du förväntas hela tiden driva på förbättringar för att skapa, öka eller bibehålla lönsamheten. Just lönsamhet brukar användas som ett mått på hur väl vi har förstått och exekverat utifrån våra insikter om kund, marknad och konkurrens, men med vilken precision kan vi egentligen mäta lönsamheten?


Produktledning Datadrivna insikter

Det går bra nu - och gärna imorgon med

Visst är det fantastiskt när verksamheten går riktigt bra, kunderna är nöjda och alla mål nås eller till och med överträffas? Man ska ju heller inte ändra på ett framgångsrikt koncept. Eller? Tyvärr finns det många exempel på att det inte är riktigt så enkelt. Fråga Kodak och Facit. Omvärlden förändras allt snabbare och för att fortsätta vara framgångsrik måste man ständigt utveckla sina produkter och tjänster, ledarskap och interna förmågor - oavsett om man verkar inom näringslivet eller utvecklar tjänster för samhällsnytta i offentlig sektor.


Energi

Vikten av en kundorienterad digital förändringsagenda inom energibranschen

Energibolagen i Sverige är präglade av sin historik. Grundaffären har alltid varit att leverera samhällsnyttiga tjänster såsom elproduktion och -distribution. I och med avregleringar och andra omställningar på marknaden har energibolagen successivt organiserat sig för att också utveckla sina affärsmässiga förmågor, men för att bli en vinnare på framtidens marknad ser vi att många bolag i energisektorn har en resa att göra. Vi tror att de kan vinna på att ta inspiration ifrån andra branscher som tidigare har genomgått strukturomvandlingar liknande den som väntas inom energibranschen.


Energi

Sätt kunden i centrum och bli en solklar vinnare

Energimarknaden är i gungning. Nästan dagligen kan man läsa om effektbrister, minskade investeringsramar och mål om hållbar produktion där ekvationen är svår att få ihop. De flesta energibolag formerar styrkorna kring nya innovationer och investeringar i grundaffären elproduktion och energidistribution, vilket gör att de kommersiella utmaningarna riskerar att hamna i skymundan. Branschen ligger långt fram när det gäller datadrivna insikter på exempelvis tradingsidan, medan liknande analysmetoder av kundbeteenden och -förståelse inte har prioriterats lika aktivt.

Konkurrensen har ökat och kommer fortsatt att öka
Fristående elhandelsbolag har plockat marknadsandelar från traditionella aktörer. Med ny teknik och nya regleringar kommer landskapet sannolikt att öppnas upp ytterligare och om energibranschen följer mönstret i andra branscher kommer de aktörer som bygger bäst relation med kunderna att vara de som styr marknaden.


Strategi IT Strategi IT-organisation

Framtidens IT-avdelning - kommer den ens att existera?

Vi har en uppfattning om att det är bara en tidsfråga tills den expertis och kapacitet som vanligtvis finns inom "traditionella" IT-avdelningar är helt integrerad i de olika företagsfunktionerna, vilket gör att IT-avdelningarna kommer bli betydligt smalare både i fråga om omfattning och personal i framtiden. IT-avdelningen som vi brukade känna till den är förmodligen snart ingenting annat än ett minne. Det här är anledningen...


Snabbrörlig organisation

Agil coaching – Varför ska man jobba i team?

Att vara agil coach är en väldigt bred roll och kräver väldigt olika förmågor. Det är allt från att vara mentor till chefer och olika agila roller, bygga högeffektiva team, bryta ner diffusa arbetspaket till krispiga stories till att designa organisationen och sätta upp metoder och verktyg för att effektivt stötta mätningar, utveckling av produkten och möjliggöra samarbete mellan teamen. Det är väldigt få coacher som har djup i alla dessa förmågor. Det blir så att coacher formar sina uppdrag utifrån vad de själva tycker är viktigt och har djup kunskap inom. D.v.s. val av coach är avgörande för vilken typ av coaching man får.


Snabbrörlig organisation

Konkurrenskraftig snabbhet är en laginsats

Vi har under våren haft event där vi pratat om starka team, det moderna ledarskapet, DevOps från en ledares perspektiv och hur man förblir relevant i en föränderlig omvärld. Det är mycket vi vill åstadkomma och det är snabba puckar. Då det går så fort kan det ibland vara bra att ta ett steg tillbaka och reflektera över helheten som alla dessa perspektiv arbetar för. Därför diskuterar vi i den här artikeln helhetsperspektivet och hur vi anpassar oss till omvärlden, har en hög kvalité medan vi är snabba, skapar starka team och hur moderna ledare arbetar.


Snabbrörlig organisation

Är du en bra kock?

Jag lyssnade på Dave Snowden där han pratade agilt och drog en analogi med matlagning. Han menar att man inte blir en bra kock bara för att man kan läsa recept. Man måste praktisera matlagning under en längre tid, förstå varför varje ingrediens finns i receptet och vilken påverkan på rätten den har för att bli en bra kock. Först då kan man förbättra receptet och hitta ersättningsingredienser.


Organisation

En resa mot medarbetarinsikt och god kundupplevelse

I dagens samhälle där personer, företag och saker bli mer och mer uppkopplade är det mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kundnöjdhet och vårda sina relationer - det är både kul och lönsamt att behålla sina kunder. Utan insikter om kundernas nuvarande och framtida behov och förväntningar riskerar vi dessutom att erbjuda lösningar som inte skapar värde. Det gäller för kunder - och det gäller för medarbetare.


Affärsdriven agilitet Självorganisering Snabbrörlig organisation

Strukturer för självorganisering – dags att upptäcka dem

Uppfattningar jag möter i diskussioner om självorganisering, medarbetardriven organisation och chefslösa organisationer är att ’det går inte’ eller ’hur är det möjligt’? Det finns tvivel och eller förundran över att det som så tydligt avviker från den traditionella organisationens manér, till exempel vertikal beslutsordning, chefskap, hierarki, kan fungera. Trots att jag pekat på företagsexempel där det fungerar så är det som om det inte riktigt går in att det faktiskt kan funka.


Strategi

Att driva projekt som ger faktisk effekt

Digitalisering och en snabbt föränderlig värld ställer stora krav på företag idag. Framtiden tillhör dem som blir snabbare, mer innovativa och flexibla och som kan möta kundernas växlande behov. När konkurrensen blir tuffare och förutsättningarna ändras behövs nya lösningar i ett allt snabbare tempo. Projekt initieras med goda ambitioner och önskan om högre produktivitet, bättre lönsamhet, nöjdare medarbetare och ökad förmåga att möta behoven på marknaden. Upplever du att de effekterna som projektet skulle ge, inte uppstår? Du är inte ensam.

På Knowit möter vi ofta kunder vars projekt stannat vid att vara just projekt. De önskade effekterna som projektet skulle ge uppstår inte, frågan är: varför?


Arskap Snabbrörlig organisation

Ostyrigt om ’arskap’

Vanligtvis när jag skriver en bloggpost utgår jag från en tydlig fundering. Som blir en rubrik. Som blir en text. Så inte denna gång. Nu har jag ostyriga tankar om beslutsfattande parat med organisering parat med fågelflockar - och sen lyssnade jag på en podd och därifrån inspireras jag till ’arskap’. Jag börjar där, men är osäker på om jag kommer att kunna hålla ihop tankarna till sista raden.


Strategi

Nya affärsmodeller behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen och skapa värde

Ändrade förutsättningar skapar behov av förnyelse
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förändrar hela samhället. Snabba teknikgenombrott i kombination med nya drivkrafter skapar ett samhälle i ständig förändring och nya levnadsmönster. Det innebär att företag och organisationer också måste förnya sig för att fortsätta att vara relevanta. Som vi ser det är det organisationerna som ser till att värde skapas och därför måste de hitta nya sätt att skapa värde för sina kunder. Idag är det ett absolut måste att införliva en digital affärsmodell för att kunna ge kunderna värdefulla digitala upplevelser. Därför är det viktigt att omforma sin affärsmodell och dess mekanik för att öka den digitala exploateringen och förbättra värdeskapandet för kunderna.


Affärsdriven agilitet

Framtidens ledarskap

Hierarkiska organisationsstrukturer blir föråldrade
Tidiga organisationsteorier och ramverk för ledarskap utvecklades under den industriella revolutionen när organisationer växte och ständigt blev större och större, vilket krävde struktur. Vid den tidpunkten kom denna struktur i form av en hierarki med flera nivåer av chefer för att styra olika organisationsenheter och anställda. Idag finns denna typ av hierarki och struktur fortfarande i många organisationer, där cheferna kontrollerar sina underordnade genom att berätta vad de ska göra och där beslutsfattandet koncentreras till chefsbefattningar.


DevOps Snabbrörlig organisation

DevOps - varför ska jag bry mig?

Vi på Knowit hjälper kunder med hela den agila kedjan och en del handlar om de spännande områdena Downstream och DevOps. Vi hör många frågetecken kring DevOps och tar här tillfället i akt att intervjua en av våra experter inom DevOps, Fredrik Woxblom. Han har arbetat med DevOps-lösningar hos våra kunder under många år och här klargör han sin bild av de fördelar och utmaningar som finns med att köra DevOps.


Affärsdriven agilitet Snabbrörlig organisation

Delat ledarskap är det moderna ledarskapet

Framtidens ledarskap är ett decentraliserat ledarskap. Där samverkar alla i nätverk för att skapa de bästa förutsättningarna för organisationen att leverera. Samarbete, korta leveranscykler och ett ständigt lärande blir de faktorer som styr hur ledarskapet kommer att se ut. Framtidens ledarskap kommer att skilja sig från vad vi är vana vid. Låt oss se hur.


Snabbrörlig organisation

Starka team – om brutna träningslöften och hållbar träning

Nytt år och nya möjligheter. Jag tror inte jag är ensam om att börja år efter år med en tanke om hur min träning ska se ut. Jag är expert på att sätta upp en rad löften runt hur ofta jag ska träna (ni gissar rätt – många gånger per vecka) och hur hårt jag ska träna (rätt igen – jättehårt). Det brukar hålla ungefär tre veckor och sedan lägger jag ned. Skippa nyårslöftena och fokusera istället på träningsmål som skapar hållbarhet och kontinuitet. Resultat är färskvara och kräver kontinuerligt underhåll. 


Volontärarbete

Knowit stödjer barnhem i Tanzania

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt UNICEF 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att miljontals barn saknar föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som de behöver. 


Management

"Som managementkonsult får jag möjlighet att påverka hur människor mår"

Som managementkonsult specialiserad mot verksamhetsutveckling och kvalitetsledning stöter jag ofta på verksamheter som i olika grad har potential att utvecklas och förbättras. Det är i sig inte så märkligt – jag och mina kollegor på Knowit Insight blir ofta inkallade för att hjälpa till där det finns utmaningar i någon form, inte sällan när organisationen själv har svårt att förstå vad utmaningarna faktiskt är eller hur man kan möta dem. Ofta ser vi människor som kämpar för att göra allt rätt, men som motarbetas av oklara processer, föråldrade IT-system som inte är anpassade efter verksamhetens behov, och av en organisation som växer så mycket att det är svårt att få tid för reflektion och eftertanke. Det här blogginlägget kommer att beröra något som vi talar alldeles för lite om: hur vi managementkonsulter kan bidra till att få människor att må lite bättre.


Exjobb

Tips inför ditt exjobb

Hej Madeleine och Martin! Ni är ju två av de studenter som skrev sina exjobb på Knowit Insight i våras och som numera jobbar här! Berätta gärna mer.


Organisationsutveckling

Tre egenskaper som kännetecknar framtidens organisationer

I våra tidigare blogginlägg har vi gjort spaningar kring hur förändringsarbetet och ledarskapet troligtvis behöver omformas för att anpassas till en digitaliserad, globaliserad och snabbförändlig värld. Själva organisationen då? Kommer den traditionella organisationsmodellen hålla även i framtiden? Troligtvis inte enligt många experter. Teal, Agile och Design thinking är några filosofier som du kanske har bekantat dig med, men om man går bortom teorin bakom dessa och andra liknande modeller kan man se tre tydliga trender som ofta återkommer när framtidens organisation beskrivs:


Beteendeförändring Digitalt ledarskap Förändringsledning

Ledarskap i en transformation är att gå först utan att veta vägen

Det pratas och skrivs mycket om vår samtids utmaningar. Det finns ett överflöd av modeller och buzzwords som vi försöker förstå, eller åtminstone låtsas att förstå. Dessa beskrivningar kan i bästa fall fungera som karta och kompass för att navigera på okänd mark, men det som tar oss framåt är att gå från idé till handling. Att någon utövar ledarskap, går först och visar vägen. I de flesta organisationer antas chefer vara de som ska gå först, men hur rustade är våra chefer för att klara av detta uppdrag i arbetslivet där förändring är det enda konstanta?


Beteendeförändring Digitalt ledarskap Förändringsledning

Att leda analoga människor i en digital värld

Är du som jag lite trött på att höra ordet förändringsprojekt? Det enda som vi vet idag är att vi lever i en ständig förändring där digitaliseringen har potential att ge enorma hävstänger. Det har aldrig varit svårare att förutsäga vad som ska hända på olika marknader och det kommer inte att vara lättare imorgon.