Digital Law

Detta är Knowit Insights blogg inom Digital Law.

Digital Law

Välkommen Marie Sjöberg!

Knowit Digital Law växer! I mitten av augusti välkomnade vi Marie Sjöberg. Varmt välkommen, Marie!

Digital Law

Knowit Digital Law fyller ett år!

På ett år har vi vuxit från en till sju. Vi har hjälpt fler än 30 kunder att utveckla en laglig, innovativ och mer hållbar digitaliseringsagenda och etablerat oss som en ledande aktör i Sverige inom cyberrisk och regulatorisk compliance. Varje dag bidrar vi till att utveckla ett samhälle som är lite smartare, säkrare och bättre. Det gör oss stolta.


Digital Law

Ny lag om företagshemligheter - krav på informationssäkerhet

Sedan den 1 juli har vi en ny lag om företagshemligheter (2018:558). Lagen ersätter en befintlig lag om företagshemligheter och innebär att ett EU-direktivet 2016/943/EU genomförs. Den nya lagen innebär ett förstärkt skydd för företagshemligheter som i sin tur ska stärka företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande. I stort ligger den nya lagen i linje med principerna i den gamla, men med vissa ändringar och anpassningar, bl a krav på aktiva åtgärder för hemlighållande.


Digital Law

Ny dom om gemensamt personuppgiftsansvar för register (C-25/17)

Den 10 juli 2018 gav EU-domstolen i mål C-25/17 svar på frågorna om (i) vad som anses utgöra ett register (vid manuell behandling av personuppgifter) och (ii) fördelningen av registeransvaret (personuppgiftsansvaret) vid sådan behandling. Målet var en begäran om förhandsbesked av den finska högsta förvaltningsdomstolen vilken var att pröva ett beslut fattat av den finska dataskyddsombudsmannen. Trots att målet anhängiggjordes före GDPR finns det inget skäl att tro att praxis kommer att ändras. De centrala begreppen i dataskyddsdirektivet 96/46/EG och den allmänna dataskyddsförordningen EU/2016/679 är i allt väsentligt lika.


Digital Law

Nytt rättsfall gällande företags personuppgiftsansvar för fanpages på Facebook

Den 5 juni kom en ny dom från EU-domstolen (mål C-210/16) i vilken rättsläget vad gäller Facebooks cookies förtydligades. Målet rörde ett förhandsavgörande som begärts av Bundesverwaltungsgericht, det vill säga Tysklands federala högsta förvaltningsdomstol. Målet blev aktuellt i och med ett nationellt mål mellan Wirtschaftsakademie, ett privaträttsligt bolag specialiserat på utbildning, och Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (oberoende regional dataskyddsmyndighet i Tyskland).


Digital Law

NIS-lagen – hög tid för ny hype?

Det är fascinerande för en jurist att se hur dataskyddsförordningen (GDPR) har slagit ner som en bomb bland europeiska företag, myndigheter och organisationer. Det är svårt att dra sig till minnes någon ny lagstiftning som fått så mycket och så bred uppmärksamhet. Gott så. Det är en mänsklig rättighet det där med rätten till privatliv.


Digital Law

Dataskyddsombud som tjänst

2018 blir året då EU:s dataskyddsreform träder i kraft och på allvar förändrar förutsättningarna för hur personuppgifter får hanteras inom EU. Den 25 maj kommer dataskyddsförordningen (GDPR) att ersätta nuvarande personuppgiftslag. I och med att GDPR träder i kraft kommer många verksamheter att omfattas av kravet på dataskyddsombud (DSO).


Prenumerera på vårt nyhetsbrev